ΠΟΛ.1140/15 Oκτωβρίου 2010

EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                            

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ –ΤΜ Α΄                                    

Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γ)  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΤΜ Α΄

Δ) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. Κ΄ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣ. Κ΄ ΠΡ/ΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.:101 84 - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα,15 Oκτωβρίου 2010

ΠΟΛ 1140

 

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1019446/113/0015/2008 (ΦΕΚ 307 Β’)

απόφασής μας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται το άρθρο 73 και 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265), του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α’ 84) των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του ν. .3634/2008 (ΦΕΚ Α’ 9), καθώς και τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230)
 2. Την απόφαση μας αριθμ. 1019446/113/0015/14.02.2008  (ΦΕΚ 307 Β’) με θέμα «΄Οροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Εκδιδόμενα παραστατικά – υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ ΠΟΛ.1018/30,01.2008 (ΦΕΚ Β’ 161)», καθώς και την απόφασή μας αριθμ.1100992/Α0006/21.10.2009.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’).
 4. Τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 νόμου 1882/1990. όπως αυτές συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, περί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και τις διατάξεις της απόφασής μας 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β’), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974)
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1989 περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν.
 8. Τις διατάξεις των άρθρων 105 και επόμενα Π.Δ. 16 / 1989 περί κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.
 9. Το γεγονός ότι από το Φεβρουάριο έτους 2010 έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών την παραγωγική λειτουργία του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την καταχώριση των στοιχείων  παρακολούθησης, εκκαθάρισης  και επιστροφής του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ.
 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντίθετα διασφαλίζεται και επισπεύδεται η είσπραξη των εσόδων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 της απόφασής μας 1019446/113/0015/14.02.2008 (ΦΕΚ  307 Β’) προστίθενται τρείς (3) νέοι παράγραφοι με αριθμό 5, 6, 7,  που έχουν ως ακολούθως:

 

« 5. Μετά την εκκαθάριση  ελέγχεται από το πληροφοριακό Σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, σε συνεργασία με το υποσύστημα Εσόδων του ΟΠΣΦ (TAXIS), η δυνατότητα έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για κάθε έναν από τους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ. Ο έλεγχος αυτός  πραγματοποιείται αυτόματα από το ΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, με βάση τα δεδομένα του υποσυστήματος Εσόδων του ΟΠΣΦ (TAXIS), τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για όλη την περίοδο θέρμανσης και συγκεκριμένα την 2α και 17η κάθε μήνα.

 

 1. Όσοι δικαιούχοι ΔΙΠΕΘΕ, κατά τον παραπάνω έλεγχο,  διαπιστώνεται ότι είναι ενήμεροι θα πραγματοποιείται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ ,  απευθείας στον Τραπεζικό τους λογαριασμό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

 

 1. Για όσους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ, κατά τον παραπάνω έλεγχο,  διαπιστώνεται ότι δεν είναι  ενήμεροι  ήτοι έχουν ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη συνυποχρέωσης  ή  συνυπευθυνότητας, ληξιπρόθεσμα χρέη συζύγου ή έχουν σε βάρος τους εντολή δέσμευσης  έκδοσης ΑΦΕ, καθώς και για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή  περιοδικές ή  εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επιστροφής.

 

α) Το ΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ενημερώνει ηλεκτρονικά τους δικαιούχους αυθημερόν (με e-mail) ότι λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων που παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων του ΟΠΣΦ (TAXIS),  το προς επιστροφή ποσό μεταβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους, από την οποία  μπορούν να το εισπράξουν αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν την  εκκρεμότητα που έχουν.

 

β)Ταυτόχρονα  θα δημιουργούνται αρχεία ανά Δ.Ο.Υ. για τους δικαιούχους που έχουν κάποια από τις αναφερθείσες εκκρεμότητες,  τα οποία θα περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου – Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία – Ποσό προς επιστροφή – αριθμός εκκαθάρισης- ημερομηνία εκκαθάρισης. Το αρχείο αυτό θα φέρει  μορφή κατάστασης επεξεργασίας, όμοια με αυτή της επιστροφής του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και θα φέρει την ονομασία: «Κατάσταση Επεξεργασίας Επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης», η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στο τμήμα Εσόδων τη αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογίας του δικαιούχου

 

γ) Το τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. –  γραφείο Διαγραφών/Επιστροφών, με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής κατάστασης επεξεργασίας, δημιουργεί  ΑΦΕΚ Επιστροφής για κάθε δικαιούχο χωριστά

 

δ) Τα ΑΦΕΚ αυτά  εξοφλούνται την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού με την ακόλουθη διαδικασία:

δ-α) με την έκδοση διπλοτύπου ή διπλοτύπων είσπραξης εφόσον οι οφειλές υφίστανται στην ίδια Δ.Ο.Υ.,

δ-β)με την έκδοση γραμματίων συμψηφισμού εφόσον οι οφειλές υφίστανται σε άλλη Δ.Ο.Υ.,

δ-γ) εάν μετά τα παραπάνω παραμένει υπόλοιπο αυτό αποδίδεται στο δικαιούχο ΔΙΠΕΘΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

δ-δ) εάν πρόκειται για μη υποβολή δηλώσεων  ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία αμέσως μετά την υποβολή των δηλώσεων.

δ-ε) αντίγραφα των ως άνω αποδεικτικών είσπραξης αποστέλλονται από  τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στο δικαιούχο. Η  πληροφορία για τα ποσά που έχουν  αποσταλεί με καταστάσεις επεξεργασίας στις  Δ.Ο.Υ.  καταχωρείται από το πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

 

 

 

2. Η ενότητα Β της απόφασής μας 1100992/Α0006/21.10.2009 με την οποία τροποποιήθηκε η απόφασή μας 1019446/113/0015/14.02.2008 (ΦΕΚ 307 Β’) ισχύει από 21.10.2009.

Η παρούσα απόφαση που ισχύει από 15 Οκτωβρίου 2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

H Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ