ΠΟΛ.1141/18.10.2010

Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΠΟΛ 1141

ΘEMA: Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
ΣΧΕΤ.: Το 113543/ΙΒ/14.9.2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Με το ανωτέρω σχετικό το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε υπόψη μας ότι εξέδωσε πρόσφατα Υπουργική Απόφαση (76244/Β3/30-6-10 - ΦΕΚ 957Β'), με την οποία υλοποιεί το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα "Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων", μέσω του οποίου θα εκτελείται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η συνολική διαχείριση και διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) όπου μεταξύ άλλων καταγράφονται ηλεκτρονικά τα εξής στοιχεία:

• Οι εκδότες και τα συγγράμματά τους που συμμετέχουν στο "Εύδοξος".

• Οι επιλογές συγγραμμάτων των Τμημάτων που συμμετέχουν στο "Εύδοξος".

• Οι επιλογές συγγραμμάτων των φοιτητών βάσει των Τμημάτων στα οποία ανήκουν.

• Τα σημεία διανομής, τα οποία συνεργάζονται με τους εκδότες των αντίστοιχων Συγγραμμάτων.

• Οι παραλαβές των συγγραμμάτων από τους φοιτητές από τα σημεία διανομής.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται και διανομή συγγραμμάτων μέσω ταχυμεταφοράς ως εξής: Ο εκδότης θα τυπώνει από το δίκτυο (μέσα από τον λογαριασμό του στο "Εύδοξος") μία σελίδα pdf, με τα πλήρη στοιχεία της κάθε αποστολής και θα επικολλά αυτή στον φάκελο με το αντίστοιχο βιβλίο και θα το παραδίδει στο πλησιέστερο σημείο παρουσίας της εμπορικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή θα το παραλαμβάνει η εταιρεία ταχυμεταφοράς από την εγκατάστασή του. Κατόπιν η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα παραδίδει τον φάκελο στον δικαιούχο φοιτητή, στο σημείο διανομής - παραλαβής που θα έχει προσδιορίσει αρχικά ο φοιτητής κατά τη δήλωση συγγραμμάτων. Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ως ταχυδρομικές αποστολές χωρίς αξία και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Κατά την παράδοση από τον «διανομέα» στον δικαιούχο ενημερώνεται ηλεκτρονικά το σύστημα «Εύδοξος», μέσω ενός μοναδικού αριθμού (ΠΙΝ) που διαθέτει και πληκτρολογεί κάθε φοιτητής, ενώ και η εταιρεία ταχυμεταφοράς συλλέγει ηλεκτρονικά ανά αποστολή την υπογραφή του παραλήπτη φοιτητή.

Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι όλη η διαδικασία των αποστολών μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το "Εύδοξος" και το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρείες ταχυμεταφορών, ζητείται (από τους εκδοτικούς οίκους) αφενός, η παραλαβή ή αποστολή , διακίνηση και διανομή των βιβλίων να γίνεται μόνο βάσει του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) και ΕΣΠΕΤΑ (voucher - αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης) της εταιρείας ταχυμεταφορών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για έκαστη αποστολή (σύγγραμμα) και φοιτητή και αφετέρου η μη έκδοση δελτίου αποστολής για κάθε σύγγραμμα που διανέμεται από τα σημεία διανομείς στους φοιτητές καθώς και η μη τήρηση από του εκδότες - διανομείς ονομαστικών καταστάσεων φοιτητών, επειδή τα σχετικά στοιχεία θα είναι διαρκώς διαθέσιμα από το «Εύδοξος».

Α. Επί των ανωτέρω αιτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής ή των δελτίων αποστολής, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αγορών ή πωλήσεων.

3. Περαιτέρω, η Διοίκηση με το έγγραφο 1057284/1747/557/0014/28.5.1997 έκανε δεκτό, για τη διαδικασία παράδοσης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους προς τους φοιτητές κατ’ εντολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντί της έκδοσης δελτίων αποστολής από τους εκδοτικούς οίκους να τηρείται κατάσταση που συντάσσεται από τα Α.Ε.Ι. (και εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

4. Από όλα τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία αφορά επαναλαμβανόμενες πωλήσεις από τους εκδοτικούς οίκους προς το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και παράδοση των αγαθών (βιβλίων) σε τρίτους (φοιτητές), μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, κατ’ εντολή αυτού.

5. Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφόμενη διαδικασία, όπως και την ανάγκη διευκόλυνσης αφενός των εν λόγω συναλλαγών και αφετέρου της εφαρμογής του νέου συστήματος «Εύδοξος», μέσω του οποίου θα γίνονται και θα παρακολουθούνται οι υπόψη συναλλαγές, καθώς επίσης και τη προηγούμενη θέση της Διοίκησης, γίνεται δεκτό να μην εκδίδονται δελτία αποστολής, καθ’ όλη τη διαδικασία αποστολής, διακίνησης, διανομής και παραλαβής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, από τους εκδότες - διανομείς, μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών, προς τους τελικούς παραλήπτες (φοιτητές), με παράδοση σ’ αυτούς στα προεπιλεγμένα σημεία διανομής και η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας θα γίνεται μέσω του συστήματος «Εύδοξος» και των ειδικών εντύπων που εκδίδουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών (voucher, αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής).

6. Αντίθετα, για τη διακίνηση συγγραμμάτων και μόνο γι’ αυτή, από τους εκδοτικούς οίκους προς τα σημεία διανομής (π.χ. βιβλιοπωλεία), χωρίς τη μεσολάβηση εταιρειών ταχυμεταφοράς, εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον εκδοτικό οίκο προς αυτόν που θα διανείμει τα συγγράμματα με σκοπό διακίνησης τη «δωρεάν διάθεση προς τους δικαιούχους φοιτητές» κατ’ εντολή και λογαριασμό του Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

7. Διευκρινίζεται επίσης ότι, και για τα δύο αναφερόμενα ανωτέρω είδη παραδόσεων (παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος) δεν απαιτείται η τήρηση καταστάσεων σε φυσική (χάρτινη) μορφή, αφού τα ονόματα των δικαιούχων και η χρήση ή όχι του δικαιώματός τους καταγράφονται από το σύστημα «Εύδοξος», υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, από τους υπόχρεους στα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα.

Β. Αναφορικά με την τιμολόγηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους προς το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., «εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.), το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή».

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για να εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους προς το Υπ. Παιδείας πρέπει να πληρούνται αθροιστικά δύο προϋποθέσεις:

α) να έχουν καταστεί οριστικές οι πωλήσεις των συγγραμμάτων, δηλαδή τα συγγράμματα να έχουν παραδοθεί στους φοιτητές και να έχουν λάβει γνώση, μέσω των ονομαστικών καταστάσεων, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και μέσω του συστήματος «Εύδοξος» από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εφεξής, οι αντισυμβαλλόμενοι (εκδοτικοί οίκοι - Υπ. Παιδείας) και

β) να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται η τιμή πώλησης των εν λόγω συγγραμμάτων.

3. Κατά συνέπεια ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων προς τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι, το αργότερο, το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις και ασχέτως του εάν υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις ή όχι (ή εάν πρόκειται να εξοφληθούν ολικώς ή μερικώς οι υπόψη πωλήσεις).

4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα σχετικά τιμολόγια πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συνενωμένα με δελτία αποστολής, δεδομένου ότι αφορούν οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων για την αποστολή των οποίων από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής (εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο Α6 του παρόντος), ενώ για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και την προαναφερόμενη περίπτωση τα εκδοθέντα δελτία αποστολής έχουν ως σκοπό διακίνησης διαφορετικό της πώλησης, ήτοι τη διανομή τους προς τους φοιτητές. Επίσης, δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., επειδή οι εν λόγω πωλήσεις εμπίπτουν στην έννοια των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων, να εκδίδονται περισσότερα του ενός τιμολόγια - δελτία αποστολής εντός της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις έκδοσής τους.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ