ΠΟΛ 1143 20.10.2010

Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1143
ΤΜΗΜAΤΑ Α΄, B΄
-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063
FAX :210 3375416

Θέμα:"Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων".


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 11 και των περιπτώσεων γ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Επί εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που περαιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 για τις οποίες υπάρχει ήδη βεβαίωση ποσού για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον το ποσό αυτό δεν έχει καταβληθεί μερικώς ή ολικώς κατά το χρόνο συμβιβασμού, τότε το μη καταβληθέν ποσό ακολουθεί το καθεστώς δόσεων του άρθρου 10 του ν. 3888/2010, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο συμβιβασμός και των υπόλοιπων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου. Στις παραπάνω περιπτώσεις η προβλεπόμενη κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3888/2010 έκπτωση παρέχεται υπό την προϋπόθεση καταβολής ολόκληρης της εναπομένουσας βάσει συμβιβασμού οφειλής περιλαμβανόμενου και του ως άνω ποσού.

2. Επί εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες το ήδη βεβαιωθέν ποσό υπερβαίνει αυτό που προκύπτει βάσει συμβιβασμού, εφόσον το βεβαιωθέν αυτό ποσό έχει ήδη καταβληθεί κατά το χρόνο συμβιβασμού, τότε το επιπλέον ποσό δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται, ενώ αν δεν έχει καταβληθεί μερικώς ή ολικώς κατά το χρόνο αυτό, τότε διαγράφεται το επιπλέον ποσό που έχει βεβαιωθεί κατά το μέρος που δεν έχει καταβληθεί.

3. Επί εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010, η προβλεπόμενη κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μείωση του πρόσθετου φόρου διενεργείται στο μέρος των πρόσθετων φόρων για το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διενεργηθείσα νέα εκκαθάριση με βάση την πρωτόδικη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ