ΠΟΛ 1158 16.11.2010

Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002.

Αθήνα, 16-11-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ: 1158
ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄, Φ.Μ.Α.Π.
2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375360
E-mail: d 1 3. e tak @ y o . s yzefxis . g ov . g r
d 1 3. e 9 @ y o . s yzefxis . g ov . g r

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’), σύμφωνα με την οποία μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 Α΄), όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, καθώς και από το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης, που αναλογεί κατά περίπτωση, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε φυσικά πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 58.
3. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας.
4. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α’), σύμφωνα με την οποία προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.
5. Την ΠΟΛ 1062/18-5-2010 (Φ.Ε.Κ. 724 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων κατά την υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών και ειδικού φόρου επί των ακινήτων. .
7. Την Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 26-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 παρατείνεται μέχρι και την 29/12/2010.
2. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων παρατείνεται μέχρι και την 30/12/2010, ανεξαρτήτως ψηφίου Α.Φ.Μ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                                       Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                              Δημήτρης Κουσελάς