ΠΟΛ 1173 25.11.2010

Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας).

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛ 1173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ B' ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375888-5203-5206
Fax: 210 3375041
E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: " Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) "

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε το άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062 Β') "Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών", όπως ισχύει, προβλέπεται στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) στη δηλούμενη από την επιχείρηση επαγγελματική εγκατάσταση.

Κατ' εξαίρεση, η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

2. Με τις διατάξεις του ν.3888/2010 και την εγκύκλιο ΠΟΛ1130/17-9-2010 ορίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται οδηγίες για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

3. Δεδομένου ότι η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγιών περί προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. αποτελεί για τη Διοίκηση στόχο πρωταρχικής σημασίας, ελαχιστοποιείται, στο εξής, η διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη και μεταβολή εργασιών των επιχειρήσεων, ώστε το ελεγκτικό δυναμικό των Δ.Ο.Υ. να ασχοληθεί με τη διαδικασία της περαίωσης και του προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α..

4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ