ΠΟΛ.1182/16.12.2010

Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓΙKΩN & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δινση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :21Ο 3375203
FAX:210 3375416

ΠΟΛ 1182

Θέμα: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 188/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό:

α) Ομόφωνα μεν, ότι ο επίναυλος του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 αποτελεί φόρο, η είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου επιδιώκεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, με νόμιμο τίτλο κατ' άρθρο 2, παρ.2, περίπτ.β' αυτού, το προς βεβαίωση δε δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου παραγράφεται είκοσι έτη μετά τη γένεση της σχετικής αξίωσής του.

β) Κατά πλειοψηφία δε, ότι η ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και η αρμοδιότητα για τη συγκρότηση του σχετικού νόμιμου τίτλου, ανήκει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ύστερα από την παραπάνω γνωμοδότηση, αντικείμενο φορολογικού ελέγχου αποτελεί πλέον και η ορθή απόδοση του επίναυλου. Αναλυτικότερες οδηγίες για το θέμα αυτό θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας