ΠΟΛ.1197/27.12.2010

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.12.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

ΠΟΛ.1197/27.12.2010

(ΦΕΚ Β' 2192/31.12.2010)

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.12.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης B΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 B΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 ( Φ.Ε.Κ. 1725 Β/3.11.2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2010

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στη Δ.Ο.Υ. καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ