ΠΟΛ.1201/28.12.2010

Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛ.1201

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

Πληροφορίες: Μ. Δράγκου

Τηλέφωνο: 210 3375317-8

ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν.3842/2010, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργήθηκαν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.

2. Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν.3842/2010 οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία ένταξής τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή από 1.10.2010 και μετά, όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ. 1091/14-6-2010 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010.

3. Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ