ΠΟΛ. 1083 / 21.03.2014

 

 

Θέμα: Προϋποθέσεις και διαδικασία εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'288/31-12-2013), με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων και καθορίζει τη διαδικασία και τις σχετικές προϋποθέσεις και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης εντός ορισμένου σύντομου χρονικού διαστήματος (30 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 30 ημέρες από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης) και για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Α. Προϋποθέσεις:

1. Εκχωρητής: Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 εφαρμόζονται μόνο για την εκχώρηση στο Δημόσιο απαιτήσεων από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.) που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης κατ' εφαρμογή ειδικών διατάξεων (όπως του άρθρου 111 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει).Η εκχωρήτρια Π.Α.Ε. πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, νια την εξόφληση των οποίων δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα.

2. Εκχωρούμενες απαιτήσεις: Σύμφωνα με το νόμο, το Δημόσιο δύναται να αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων των ανωτέρω Π.Α.Ε. κατά τρίτων, από σύμβαση ή αδικοπραξία, μόνο όταν αυτές έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Β. Τηρητέα διαδικασία:

1. Για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α. Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκκαθαριστή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αυτή υπάγεται φορολογικά. Η αίτηση συνοδεύεται κατά νόμο απαραίτητα από:

  • i. επικυρωμένο αντίγραφο των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων,
  • ii. πιστοποιητικό τελεσιδικίας τους και
  • iii. έκθεση ορκωτών ελεγκτών από την οποία προκύπτει η έλλειψη ακίνητης ή κινητής περιουσίας του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η αιτούσα Π.Α.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία δεν έχει λήξει και ότι ο υπογράφων την αίτηση έχει οριστεί εκκαθαριστής και δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του (τουλάχιστον σχετικό ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής σχετικά με τις μεταβολές της εταιρείας), εκτός αν τα στοιχεία αυτά έχουν γνωστοποιηθεί και είναι ήδη διαθέσιμα στη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. φορολογίας της Π.Α.Ε. δεν ταυτίζεται με την Υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της (ή τυχόν άλλη Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης αυτών) και η αίτηση υποβληθεί στη δεύτερη, η τελευταία οφείλει να διαβιβάσει στην πρώτη την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αφού συμπληρώσει το φάκελο, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

β. Σχηματισμός φακέλου από τη Δ.Ο.Υ. - Διαβίβαση φακέλου στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων:

Η Δ.Ο.Υ., αμέσως μόλις παραλάβει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εξετάζει το νομότυπο και την πληρότητα αυτών και διαβιβάζει το φάκελο χωρίς καθυστέρηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10672), προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αφού συμπληρώσει το φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΠΑΕ (πίνακα χρεών, τυχόν υπαγωγή αυτών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, συμφωνία εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή πιστωτών- επιχείρησης κατ' άρθρο 44 του ν. 1892/1990 κ.ο.κ.)

γ. Έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποδεχτεί την αίτηση της οφειλέτριας Π.Α.Ε. για εκχώρηση των απαιτήσεών της στο Ελληνικό Δημόσιο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται κατά νόμο εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β') και διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας της Π.Α.Ε., προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση εκχώρησης.

2. Σύναψη σύμβασης εκχώρησης:

Αμέσως μόλις παραλάβει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η Π.Α.Ε. προσκαλεί τον εκκαθαριστή να υπογράψει τη σύμβαση εκχώρησης.

Επισημαίνεται ότι για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης ορίζεται στο νόμο σύντομη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση πρόσκληση του εκκαθαριστή και επεξεργασία του κειμένου της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι πριν από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ελέγχεται εκ νέου από τη Δ.Ο.Υ. η νομιμοποίηση του υπογράφοντος εκκαθαριστή, ότι δηλαδή δεν έχει μεσολαβήσει αντικατάστασή του ή απαλλαγή από τα καθήκοντά του ή λήξη της εκκαθάρισης.

Για τη σύναψη της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο υπόδειγμα σύμβασης («Παράρτημα»), το οποίο συμπληρώνεται κάθε φορά σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και υπογράφεται αφενός μεν στο όνομα και για λογαριασμό της Π.Α.Ε. («εκχωρητής») από τον εκκαθαριστή (ή τους εκκαθαριστές) αυτής, αφετέρου δε στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου («εκδοχέας») από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τηρεί από ένα όμοιο πρωτότυπο της σύμβασης, από ένα επιδίδεται σε κάθε οφειλέτη της εκχωρούμενης απαίτησης (τρίτο), προκειμένου να λάβει χώρα αναγγελία της εκχώρησης, κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, και ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., απαιτείται, λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης, συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάρτιση της σύμβασης εκχώρησης (π.χ. για την προσαρμογή / διόρθωση όρων του υποδείγματος ή την προσθήκη σε αυτό συμβατικών όρων με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. απευθύνει σχετικό έγγραφο, ως εξαιρετικά επείγον (με επισήμανση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., το οποίο κοινοποιεί και στο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ή Δικαστικό Γραφείο) για την επίσπευση της διαδικασίας, προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες.

Διευκρινίζεται ότι τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης (3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί των τελών χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239 Α'/28-7-1931), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εκχωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα.

3. Αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη/τους οφειλέτες των εκχωρούμενων απαιτήσεων:

Για να επέλθουν τα αποτελέσματα της εκχώρησης (βλ. κατωτέρω) και να καταστεί το Δημόσιο δικαιούχος των εκχωρούμενων απαιτήσεων, πρέπει πρώτα να λάβει χώρα αναγγελία της εκχώρησης. Όπως προκύπτει από το συνημμένο υπόδειγμα σύμβασης («Παράρτημα»), η υποχρέωση αναγγελίας βαρύνει τον εκδοχέα (Δημόσιο).

Για το λόγο αυτό, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης να μεριμνήσει για την χωρίς καθυστέρηση αναγγελία της εκχώρησης, αναθέτοντας σε δικαστικό επιμελητή τη σχετική επίδοση στον οφειλέτη ή τους οφειλέτες της εκχωρηθείσας απαίτησης.

Αμέσως μετά την παραλαβή από τη Δ.Ο.Υ. του αποδεικτικού/των αποδεικτικών επίδοσης, αυτά διαβιβάζονται σε αντίγραφο μαζί με τη σύμβαση εκχώρησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Καταχώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων («βεβαίωση»):

Αμέσως μετά την αναγγελία της εκχώρησης, οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις καθίστανται δημόσιο έσοδο, για την είσπραξη του οποίου απαιτείται η συγκρότηση νόμιμου τίτλου κατά του τρίτου/τρίτων (οφειλέτη/οφειλετών των απαιτήσεων αυτών) και η καταχώριση των στοιχείων αυτού στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
Στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία του νόμιμου τίτλου αποτελούν:

  • i. Ο πίνακας χρεών, όπου αναφέρονται οι τίτλοι είσπραξης των βεβαιωμένων στο όνομα της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. οφειλών, για την εξόφληση των οποίων συνήφθη η σύμβαση εκχώρησης,
  • ii. η αίτηση της Π.Α.Ε., με τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά,
  • iii. η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
  • iv. η σύμβαση εκχώρησης,
  • ν. η αναγγελία της εκχώρησης και το αποδεικτικό επίδοσης της αναγγελίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι η καταβολή εκ μέρους του τρίτου / τρίτων του οφειλόμενου ποσού βάσει του νέου τίτλου είσπραξης οδηγεί σε πίστωση αυτού με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε.

Γ. Αποτελέσματα εκχώρησης - Ενέργειες Δημοσίου:

Μετά την αναγγελία της εκχώρησης στον/στους τρίτο/τρίτους οφειλέτη/οφειλέτες των εκχωρούμενων απαιτήσεων, το Δημόσιο, όπως προαναφέρθηκε, καθίσταται δικαιούχος αυτών και υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα σχετικά δικαιώματα της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. (π.χ. παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις, όπως τυχόν ενέχυρα, εγγυήσεις κ.ο.κ. βλ. και ΑΚ 458). Επίσης, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, το Δημόσιο δύναται να παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη, η οποία άρχεται μετά την αναγγελία της εκχώρησης και σχετίζεται με αδίκημα με το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

Όπως ρητά ορίζεται στο νόμο, η εκχώρηση δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη από γενικές ή ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική εκκαθάριση Π.Α.Ε. καθώς και την προσωπική ευθύνη κάθε τρίτου συνυπόχρεου με αυτή έναντι του Δημοσίου για τις σχετικές με την εκχώρηση οφειλές ούτε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη από κάθε διάταξη ευθύνη τους. Επομένως, τόσο η πρωτοφειλέτιδα Π.Α.Ε. όσο και τα συνυπεύθυνα/συνυπόχρεα με αυτήν πρόσωπα, κατά το μέτρο της αστικής ευθύνης τους σύμφωνα με τις οικείες φορολογικές ή άλλες διατάξεις, εξακολουθούν να είναι οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται και η ποινική ευθύνη των διοικούντων την Π.Α.Ε., κατά τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις. Σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να λάβει αναγκαστικά μέτρα τόσο σε βάρος της Π.Α.Ε. και των συνυπεύθυνων/συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για την είσπραξη της αρχικής οφειλής όσο και σε βάρος του τρίτου/τρίτων για την είσπραξη της νέας οφειλής.

Λόγω όμως του νόμιμου σκοπού της εκχώρησης (εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε.), η είσπραξη από τον τρίτο/τρίτους του συνόλου ή μέρους της νέας οφειλής θα οδηγεί σε αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. (αρχική οφειλή). Επισημαίνεται όμως ότι, σε περίπτωση που ο τρίτος/οφειλέτης της εκχωρηθείσας απαίτησης έχει ατομικές οφειλές προς το Δημόσιο, τα εισπραττόμενα από αυτόν ποσά πιστώνονται κατά προτεραιότητα σε αυτές, έως την πλήρη εξόφλησή τους, και στη συνέχεια πιστώνεται το τυχόν υπόλοιπο ή άλλο περαιτέρω εισπραττόμενο ποσό στην εκχωρηθείσα απαίτηση, με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε.

Οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται προς ενέργεια η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για την ακριβή τήρηση της προεκτιθέμενης διαδικασίας και την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των μέσων είσπραξης (ή άλλων) που παρέχονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις για τη βελτιστοποίηση του εισπρακτικού αποτελέσματος και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Συνημμένα:

Υπόδειγμα σχέδιο σύμβασης εκχώρησης

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - Θ. Θεοχάρης