ΠΟΛ.1024/4.2.2011

ΠΟΛ.1024/4.2.2011Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας (ν. 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Ά). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12 για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8

Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο : 210-3375 853

FAX : 210-3375854

e-mail:

ΠΟΛ 1024

ΘΕΜΑ : Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας (ν. 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Ά). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12 για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, από ελληνικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με φινλανδικές εταιρείες, αλλά και από διάφορες φορολογικές Αρχές, σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 12 της Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (στο εξής ΣΑΔΦ) Ελλάδας - Φιλανδίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε φορά, η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης:

Το άρθρο 12 της Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στη φορολογία του εισοδήματος από δικαιώματα, διακρίνει αυτά σε τρεις κατηγορίες. Ήτοι, τα πνευματικά (παρ. 3α), τα εμπορικά - βιομηχανικά (παρ. 3β) και αυτά που αφορούν επιστημονική, βιομηχανική ή εμπορική εμπειρία (παρ 3γ). Παράλληλα, με την παρ. 2 του άρθρου 12 προβλέπεται η περιορισμένη φορολόγηση στο Κράτος πηγής (με συντελεστή 10%) μόνο για τις κατηγορίες β και γ των δικαιωμάτων της παρ. 3. Συνεπώς, είναι προφανές ότι, για την κατηγορία α, που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, θα έχει εφαρμογή η παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 12 ορίζεται ότι δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Κράτους μπορούν να φορολογούνται στο κράτος αυτό. Είναι λοιπόν σαφές ότι με τη διάταξη αυτή δεν προβλέπεται αποκλειστική φορολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων (κατηγορία α της παρ. 3) στο κράτος κατοικίας, αλλά παρέχεται το δικαίωμα και στα δύο Κράτη, δηλαδή, τόσο στο κράτος κατοικίας όσο και στο κράτος πηγης. να

φορολογήσουν τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η αποκλειστική φορολόγηση στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ορίζεται με τη διατύπωση «φορολογούνται μόνο».

Ενόψει των ανωτέρω είναι ευνόητο ότι, οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του συγκεκριμένου θέματος, παύει να ισχύει (όπως π.χ αυτή που αναφέρεται στην υπ'αρ. 22/1983 και με αριθμό πρωτ. Ε 15695/364 Εγκύκλιο του Υπουργείου, σελ. 25) .

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ