ΠΟΛ.1031/15.2.2011

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010

Αριθ. Πρωτ : Δ12 Α // ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Σαφαρής Θανάσης

Τηλέφωνο:210-3375314

FAX:210-3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1031

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να παρακρατούν φόρο, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των αγαθών.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με τις οποίες ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, οφείλουν να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

6. Το με αρ. πρωτ. ΔΥ5γ/οικ. 3586/8//2011 αίτημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παράταση της προθεσμίας απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010 λόγω του μεγάλου αριθμού των ενταλμάτων που εκδόθηκαν για την εξόφληση των προμηθευτών τους

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010 (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΠΓΝ Παπαγεωργίου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών, του Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ΄ εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2011 παρατείνεται μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ