Έντυπο Ε2

 

 

 

2.1 Υπόχρεοι υποβολής Εντύπου Ε2

Υποκείμενο του φόρου για το εισόδημα από ακίνητα είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει το δικαίωμα οίκησης ή το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου με οριστικό συμβόλαιο, ή εκείνος που έχει το δικαίωμα επιφάνειας ή εμφύτευσής κατά περίπτωση, για το εισόδημα που αποκτά από:

 • εκμίσθωση,
 • υπεκμίσθωση ή
 • επίταξη ή
 • εμμέσως από ιδιοχρησιμοποίηση ή
 • δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων (οικοδομημένων και μη οικοδομημένων).
 • εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων (καλλιεργήσιμοι και φυτεμένοι αγροί, δάση, βοσκοτόπια, λίμνες, δεξαμενές, και τα λοιπά)

 

2.2 Τι δηλώνεται στο Ε2

 • Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι.
 • Από τα μη οικοδομημένα ακίνητα γράφονται μόνο εκείνα που εκμισθώνονται
 • Δεν δηλώνονται η ιδιοκατοίκηση πρώτης και δεύτερης κατοικίας, εξοχικής ή μη, για τις οποίες συμπληρώνεται ο πίνακας 5 του Ε1
 • Η οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων (για παράδειγμα ανέγερση, απόκτηση, πώληση ακινήτου)

 

2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στήλη 1: Αύξων Αριθμός

Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι μισθωτές ανά έτος, δηλαδή για ένα ακίνητο που είχε ενοικιαστεί σε 3 διαφορετικούς μισθωτές σε διάστημα από 01/01 – 31/12, στο Ε2 το ακίνητο δεν αναφέρεται με τρεις διαφορετικούς αύξοντες αριθμούς αλλά με έναν, συμπληρώνοντας τους μισθωτές σε διαφορετικές γραμμές ανάλογα με το χρονικό διάστημα εκμίσθωσης του ακινήτου, ή με την ένδειξη ΚΕΝΟ για το διάστημα που δεν εκμισθωνόταν.

 

Στήλη 2: “Τοποθεσία”

Στη στήλη 2 “Τοποθεσία”  αναγράφεται η διεύθυνση του ακινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή ιδιόχρηση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα, που ανακατασκευάζεται, στη στήλη 2, εκτός από τα στοιχεία της τοποθεσίας, αναγράφεται σε παρένθεση η λέξη “διατηρητέο ανακατασκευασμένο”.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικής έκτασης, εκτός από τα στοιχεία της τοποθεσίας, αναγράφεται σε παρένθεση και το είδος της έκτασης (πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη).

 

Στήλη 3: Θέση

Αναγράφεται ο όροφος επί του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

 • Σε περίπτωση που έχουμε μεζονέτα, αναγράφεται ο ψηλότερος όροφος.
 • Οι Ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι.
 • Ημιόροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος.

 

Στήλες 4 - 5: Χρήση – Επιφάνεια

Για την συμπλήρωση της στήλης 4 που αφορά στη  χρήση του ακινήτου θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9:
Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.

Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που στην άδεια της οικοδομής αναγράφεται η χρήση ενός διαμερίσματος ως κατοικίας και εσείς το εκμισθώνετε ως επαγγελματική στέγη, σε αυτήν τη στήλη θα αναγράψετε “Επαγγελματική Στέγη”.

Στη στήλη 5 αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα ή τα στρέμματα (όταν πρόκειται περί αγροτικής έκτασης μεγαλύτερης του ενός στρέμματος) του ακινήτου.

 

Στήλη 6: Ονοματεπώνυμο:

Σε αυτή τη στήλη αναγράφεται το:

 • ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μισθωτή του ακινήτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ) ή
 • ο όρος “ΚΕΝΟ” όταν αφορά αδιάθετο (ξενοίκιαστο ) ακίνητο ή
 • η φράση “δωρεάν παραχώρηση “ όταν πρόκειται για παραχώρηση ακινήτου σε τέκνο ή τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που δηλώνεται κατοικία, της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα,  εκτός από τα στοιχεία του προσώπου που κάνει χρήση, αναγράφεται σε παρένθεση η συγγένεια του με τον ιδιοκτήτη (π.χ γονέας, τέκνο) και στη στήλη 13 δεν αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα από τη συγκεκριμένη δωρεάν παραχώρηση.

 

Στήλη 7: Α.Φ.Μ.

Αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού μητρώου του μισθωτή. Σε καμία περίπτωση δεν αναγράφεται Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου.

 • Προκειμένου για κενό ακίνητο σε αυτό το πεδίο δεν αναγράφεται τίποτα.
 • Για δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο αναγράφεται ο ΑΦΜ του ατόμου που του έχει παραχωρηθεί το ακίνητο.
 • Εάν αναγραφεί λανθασμένος Αριθμός Φορολογικού μητρώου, η δήλωση δεν θα μπορεί να αποσταλεί.

 

Στήλες 8 έως 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Στήλη 8 – 9   Από – Έως:

Αναγράφεται η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, ή το διάστημα που το ακίνητο έχει παραμείνει κενό.

 

Στήλη 10: Μήνες

Αναγράφονται αριθμητικά οι μήνες κατά τους οποίους γίνεται χρήση ή όχι του ακινήτου.

 

Στήλη 11: Πραγματικό ή Τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα

Αναγράφεται το μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου επί του οποίου υπολογίζεται το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Όσον αφορά το τεκμαρτό μίσθωμα, για το 2013 ισχύουν τα εξής:

Όσον αφορά τη μίσθωση κατοικίας:  Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία της είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον του μισθώματος αυτού. Ειδικώς, το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, για τις περιοχές που ισχύει κάθε φορά το σύστημα αυτό.

Σε περίπτωση που η οικοδομή χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο,  το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Προκειμένου για γαίες που εκμισθώνονται, ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με βάση τη συμφωνία. Αν το μίσθωμα ή αντάλλαγμα έχει συμφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτιμάται σε χρήμα, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους αυτού, κατά το χρόνο και στον τόπο παραγωγής του. Αν δεν προσάγεται συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε σε χρήμα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη μισθωτική αξία των γαιών ή όταν η εκμετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα εξευρίσκεται με σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος σε σχέση με τη μισθωτική αξία των γαιών, κάθε φορά που η μισθωτική αξία είναι ανώτερη του συμφωνημένου μισθώματος κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μισθώματος αυτού.

Στην περίπτωση που δηλώνουμε αγροτεμάχιο που εκμισθώνεται βάσει πραγματικού τιμήματος, δεν συμπληρώνεται αυτή η στήλη.

 

Στήλη 12 - Ποσοστό συνιδιοκτησίας ( % ):

Αναγράφεται  το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου της συμπλήρωσης του εντύπου Ε2, επί του ακινήτου.

Προσοχή! Το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναγράφεται αριθμητικός χωρίς το σύμβολο επί τοις εκατό.

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ

Για την συμπλήρωση των στηλών 13,14,15,16 και 17 του εντύπου , με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο εφαρμόζεται η κατηγοριοποίηση των ακινήτων που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 2238/1994:

 • α) κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική,
 • β) κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης, γήπεδο, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, εμπορικό κέντρο και
 • γ) αγρός/γαία, ανέγερση οικοδομής σε έδαφος του εκμισθωτή κ.λπ..

 

Στήλες 13 Έως 14 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Στήλη 13: Αναγράφεται το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα Κατοικιών , ξενοδοχείων, κλινικών, θεάτρων κτλ.

Στήλη 14: Αναγράφεται το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα  Καταστημάτων, Γραφείων, Αποθηκών, Βιομηχανοστασίων κτλ.

Το ετήσιο πραγματικό ή  τεκμαρτό εισόδημα είναι το αποτέλεσμα του γινομένου της στήλης 10 επί της στήλης 11 επί της στήλης 12  (μήνες ενοικίασης Χ μηνιαίο μίσθωμα Χ  ποσοστό συνιδιοκτησίας).

 

Στήλη 15: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Αναγράφεται το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα:

 • Γηπέδων – Γαιών,
 • Οικοδομών σε έδαφος του εκμισθωτή,
 • χώρων επιγραφών,
 • χώρων αποθήκευσης αγαθών,
 • χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Για το έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα της αξίας που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή εξευρίσκεται με διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει ορισθεί στη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσης της, σε μέρη ίσα με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση του εδάφους.

Το ετήσιο εισόδημα της μίσθωσης χώρων για επιγραφές, είναι το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων.

 

Στήλες 16 - 17 ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Στις στήλες 16 – 17 αναγράφεται το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα που προέρχεται από ιδιόχρηση ακινήτου.

Το ετήσιο πραγματικό ή  τεκμαρτό εισόδημα είναι το αποτέλεσμα του γινομένου της στήλης 10 επί της στήλης 11 επί της στήλης 12  (μήνες ενοικίασης Χ μηνιαίο μίσθωμα Χ ποσοστό συνιδιοκτησίας).

Σημείωση: Τα σύνολα των στηλών 13 έως 17 μεταφέρονται αυτούσια στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε1, πίνακας 4Ε δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή μεταφορά τους.

 

Στήλη 18: Αριθμός παροχής ρεύματος

Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 αυτού «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κενό ακίνητο στο οποίο έχει γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής, ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αποσταλεί στο παρελθόν και αυτή η στήλη πρέπει να συμπληρωθεί με τον εν λόγω αριθμό.

 

2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΚΤΛ ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι στήλες της ένδειξης "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" συμπληρώνονται όταν σε κάποιο από τα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, συντρέχει περίπτωση:

 • συνιδιοκτησίας,
 • συνεπικαρπίας κλπ
 • πρόσφατης κτήσης
 • μεταβίβασης ή
 • υπεκμίσθωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται απαραιτήτως τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ" και κατά περίπτωση οι υπόλοιπες στήλες. Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται με προσοχή, για να μπορεί να γνωρίζει η Υπηρεσία σε ποιο από τα δηλωθέντα ακίνητα αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση που σε ιδιόχρηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας  που αναγράφεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλην του - της συζύγου), οι λοιποί συνιδιοκτήτες και το ποσοστό αυτών αναγράφεται και στον Πίνακα Ι του εντύπου Ε2.

Στη στήλη της “Υπεκμισθώσεις”, θα αναγράφεται το συνολικό μίσθωμα που έχει καταβληθεί από τον υπεκμισθωτή.

 

2.4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟ 2013 ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΩΡΕΑ – ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΛ

Στον Πίνακα ΙΙ καταχωρούνται:

1.Τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ" των παρακάτω περιπτώσεων (2 έως4)

 • Τοποθεσία
 • Θέση
 • Χρήση
 • επιφάνεια

2. Τα ακίνητα που κατά το χρονικό διάστημα 01/01 – 31/12 ήταν ημιτελή, ανεξαρτήτου φάσης ανέγερσης της οικοδομής.

 • Αναγράφεται ο αριθμός άδειας οικοδομής, η κατασκευαστική φάση του έργου καθώς και το ποσοστό ιδιοκτησίας του φορολογούμενου, εάν αυτό δεν είναι 100% πλήρη κυριότητα.

3. Τα ακίνητα που απέκτησε ο φορολογούμενος κατά το χρονικό διάστημα 01/01 – 31/12 από αγορά, δωρεά εν ζωή, γονική παροχή κτλ.

 • Αναγράφεται ο αριθμός συμβολαιογραφικής πράξης, η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

4. Τα ακίνητα που μεταβίβασε ο φορολογούμενος κατά το χρονικό διάστημα 01/01 – 31/12 από πώληση, δωρεά εν ζωή, γονική παροχή και τα λοιπά.

 • Ομοίως, αναγράφεται ο αριθμός συμβολαίου, η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

 

2.5 Ειδικά ζητήματα Ε2

2.5.1 Υποβολή Ε2 σε περίπτωση εγγάμων

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της  κωδικούς πρόσβασης είτε  του υπόχρεου συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

 

2.5.2 Φορολογία ανείσπρακτων ενοικίων

Καταρχήν, σε φορολογία υπόκειται η απαίτηση ποσού και όχι η είσπραξη.

Στις περιπτώσεις των μισθωμάτων που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκαν, για το έτος 2013, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους, να μη φορολογηθούν, εφόσον εκχωρήσουν την απαίτησή τους στο Δημόσιο.

Αυτό γίνεται, με την υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», οποία παρατίθεται παρακάτω, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα στο οικονομικό έτος που τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται.

Με την έγγραφη δήλωση, παραδίδονται τα αποδεικτικά της εκχωρούμενης απαίτησης.

Ο εκμισθωτής θα συμπληρώσει στο έντυπο Ε2 τα στοιχεία του ακινήτου, γράφοντας στο ονοματεπώνυμο ενοικιαστή, εκχώρηση δικαιώματος στο Δημόσιο¨ , χωρίς ποσά, αναγράφοντας μόνο τους μήνες μίσθωσης και τον ΑΦΜ του ενοικιαστή.

Με την ψήφιση του φορολογικού πολυνομοσχεδίου την 30/3/2014 άρθρο 72 παρ.31 ορίζεται πως «Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις»

e2-1

 

Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στην Αίτηση εκχώρησης των ενοικίων

 • α) Το συμφωνητικό μίσθωσης.
 • β) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.
 • γ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων.
 • δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων.
 • ε) Κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη μη καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.
 • στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται η μη είσπραξη των μισθωμάτων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών της εκχωρούμενης αίτησης.

Επίσης αν ο οφειλέτης εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, προτού ασκηθεί κατ' αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.

 

2.5.3 Συμπλήρωση κενού ακινήτου

 • Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες.
 • Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη «κενό»,
 • στο πεδίο  αριθμός φορολογικού μητρώου δεν  γράφετε τίποτα,
 • στη διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες που το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε  κενό, τέλος
 • στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας ανήκει (χωρίς το σύμβολο %).

Προσοχή! Σε περίπτωση που ζητηθεί από την εφορία να ελεγχθεί η ορθότητα αυτών που αναγράφονται, θα πρέπει να προσκομισθεί κάποιος λογαριασμός ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει τη μη χρήση του ακινήτου, για παράδειγμα λογαριασμός της ΔΕΗ  με μηδενική κατανάλωση ρεύματος, παρά μόνο αναγραφή του παγίου.

 

2.5.4 Δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας από γονείς προς τα παιδιά ή και αντίστροφα

 • Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες.
 • Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη δωρεάν παραχώρηση,  καθώς και το είδος της συγγένειας
 • στο πεδίο  αριθμός φορολογικού μητρώου γράφετε  τον ΑΦΜ του προσώπου που κατοικεί στο ακίνητο  και
 • στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες παραχώρησης, τέλος
 • στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας  γράφετε το ποσοστό που ανήκει στον παραχωρητή (χωρίς το σύμβολο %).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Για κατοικίες μεγαλύτερες των 200 τετραγωνικών μέτρων υπολογίζεται τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα για την επιφάνεια πέραν των 200 τ.μ και το εισόδημα αυτό δηλώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Όταν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη, υπολογίζεται τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα για όλη την επιφάνεια του ακινήτου, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων.
 • Όταν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα κατοικία, υπολογίζεται τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα για όλη την επιφάνεια του ακινήτου, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων.

 

2.5.5 Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου  σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο

 • Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες.
 • Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη δωρεάν παραχώρηση,
 • στο πεδίο  αριθμός φορολογικού μητρώου γράφετε  τον ΑΦΜ του προσώπου που κατοικεί στο ακίνητο  και
 • στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες παραχώρησης, τέλος
 • στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό  που ανήκει στον παραχωρητή (χωρίς το σύμβολο %) και
 • συμπληρώνετε τη στήλη 11 με το τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα και το αντίστοιχο ποσό στη στήλη 13, 14, 15.

 

2.5.6 Δήλωση αγροτεμαχίου που εκμισθώνεται

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων:

 • στο πεδίο τοποθεσία γράφετε την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο,
 • στο πεδίο θέση επιλέγετε 0,
 • στο πεδίο χρήση επιλέγετε αγροτεμάχιο,
 • στο πεδίο επιφάνεια συμπληρώστε την επιφάνεια μόνο σε τ.μ.
 • στα στοιχεία ενοικιαστή το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του,
 • στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τη διάρκεια και  τους μήνες  χωρίς  τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα,
 • στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε  το ποσοστό που σας αναλογεί (χωρίς το σύμβολο %)  και τέλος
 • στη στήλη 15 γράφουμε το εισόδημα.

 

2.5.7 Δήλωση αγροτεμαχίου που επιφέρει εισόδημα βάσει αντικειμενικών τιμών

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων:

 • στο πεδίο τοποθεσία γράφετε την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο,
 • στο πεδίο θέση επιλέγετε 0,
 • στο πεδίο χρήση επιλέγετε αγροτεμάχιο,
 • στο πεδίο επιφάνεια συμπληρώστε την επιφάνεια μόνο σε τ.μ.
 • Στα στοιχεία ενοικιαστή γράφουμε την λέξη ιδιόχρηση,
 • στη διάρκεια ενοικίασης γράφετε τη διάρκεια  και  τους μήνες  χωρίς  τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα,
 • στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε  το ποσοστό που σας αναλογεί (χωρίς το σύμβολο %) και τέλος
 • στη στήλη 15 γράφουμε το εισόδημα.

 

2.5.8  Εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτου συμπληρώνεται το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου, γράφοντας κανονικά στις στήλες τα στοιχεία του ακινήτου και του ενοικιαστή και τα λοιπά.

Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι συμπληρώνονται ξανά τα στοιχεία του ακινήτου όπου έχει υπεκμισθωθεί και στην τελευταία στήλη “ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ” αναγράφεται το εισόδημα που καταβλήθηκε στον μισθωτή.

Το εισόδημα που αποκτάται από τον μισθωτή φορολογείται στο όνομά του, μετά την αφαίρεση του μισθώματος που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.

Στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 111 - 112 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων, ενώ στους κωδικούς 113 - 114 δηλώνεται το μίσθωμα που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.

 

2.5.9 Ακαθάριστα εισοδήματα από ακίνητα εταιρειών ή κοινωνιών αστικού δικαίου ή Κ/ΞΙΩΝ

Τα ακαθάριστα εισοδήματα από ακίνητα εταιρειών ή κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή κοινοπραξιών κτλ. δεν θα μεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του πίνακα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φυσικού προσώπου , αλλά θα δηλωθούν από τις εταιρείες κτλ. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται χωριστό έντυπο Ε2 που υποβάλλεται μαζί με το έντυπο Ε5 , από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων (κοινωνία κτλ).

 

2.5.10 Δήλωση ακινήτων που ανήκουν  σε ανήλικο προστατευόμενο μέλος

Εφόσον το ανήλικο δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε1, το ακίνητο καταχωρείται στο Ε2 του γονέα και στα στοιχεία ενοικιαστή γράφουμε ότι ανήκει στο παιδί.

Αν από το ακίνητο εισπράττονται ενοίκια, αυτά προστίθενται στα εισοδήματα  του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

 

2.6 Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης του εντύπου Ε2 και μεταφοράς των εισοδημάτων στον πίνακα 4Ε, του εντύπου Ε1