ΠΟΛ.1036/22.2.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/15.1.2010,επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210- 3644960

Fax : 210- 3645413

e-mail : d14-ctm@otenet.gr

ΠΟΛ 1036

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/15.1.2010,επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις:

α) της οδηγίας 2010/66/ΕΕ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ,

β) της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου « για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος»,

γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας,

δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 Συμβουλίου όσον αφορά την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας δυνάμει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου,

β) των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1003/15.1.2010 για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες.

3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725Β΄/3-11-10) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2011, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής, που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/15.1.2010, μέσω ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης και αφορούν περιόδους επιστροφής του έτους 2009.

2. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2010.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Δημήτρης Κουσελάς