ΠΟΛ.1041/15.4.2010

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
2. Την υπ’ αριθ. 2672/3.12.2009 ΦΕΚ 2408/Β’/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη στα πλαίσια και της αύξησης του πλήθους των υποβαλλόμενων δηλώσεων ηλεκτρονικά.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010, παρατείνεται μέχρι και την 30.6.2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.