ΠΟΛ.1043/2011

Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
Αθήνα, 01/03/2011
ΠΟΛ.: 1043
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής», που αφορούν σε θέματα Φ.Π.Α. και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή
τους:
Με τις διατάξεις της παρ.14 του ανωτέρω άρθρου και νόμου προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00), όπως ισχύει, με την οποία ορίζεται ότι, τα παραδιδόμενα κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, έργα σύνδεσης σταθμών
αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/99 (ΦΕΚ 286Α΄), όπως ισχύει, θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε φορολογητέα δραστηριότητα.
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. με το οποίο, οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.2773/99, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., θεωρούνται ως αγαθά επένδυσης της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 170/18-01-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. η κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
· Δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης είτε Χαμηλής Τάσης, εναέριο (αποτελούμενο από στύλους ξύλινους ή τσιμεντένιους, αγωγούς, εξαρτήματαστήριξης των αγωγών στους στύλους-βραχίονες, μονωτήρες, κτλ), είτε υπόγειο(υπόγειο καλώδιο εγκατεστημένο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους)
· Υποσταθμό Διανομής αποτελούμενο από μετασχηματιστή Μέσης προς Χαμηλή Τάση, τοποθετημένο σε ένα ή δύο στύλους (δίστυλο). Ανάλογα με την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., την ισχύ και τη θέση του σταθμού ΑΠΕ ενδέχεται να μην απαιτείται κατασκευή Υποσταθμού Διανομής.
· Μέσα προστασίας και ζεύξης του δικτύου (ασφάλειες Χαμηλής Τάσης, ενδεχομένως ασφάλειες και αποζεύκτες Μέσης Τάσης.)
Οι παραπάνω διατάξεις των παρ.14 και 15 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς από τις διατάξεις των νόμων 2773/1999, 3426/2005, 3468/2006 και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί (κάτοχοι άδειας
παραγωγής) κατασκευάζουν έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και με την παραλαβή των έργων αυτών από τον ΔΕΣΜΗΕ (διαχειριστής του «συστήματος»), αυτά περιέρχονται στην κυριότητα της Δ.Ε.Η., με αποτέλεσμα να προκύπτει υποχρέωση διακανονισμού για το φόρο των εισροών τους, εφόσον αυτά μεταβιβάζονται κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, βάσει του άρθρου 33 του Κώδικα
Φ.Π.Α..
Έτσι, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσθήκες στις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., όταν μεταβιβάζονται τα έργα σύνδεσης από την επιχείρηση παραγωγής, κατά κυριότητα, στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες και δεν απαιτείται
διακανονισμός του φόρου, δεδομένου ότι θεωρούνται επενδυτικά αγαθά της επιχείρησης. Ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του και συνεπώς για τις μεταβιβάσεις των έργων σύνδεσης που γίνονται στη Δ.Ε.Η. από 04/06/2010 δεν απαιτείται διακανονισμός του φόρου εισροών για τα μεταβιβαζόμενα επενδυτικά αγαθά.
Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ