ΠΟΛ.1045/10.3.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφ.: Μ. Ξύδας

Τηλ.: 210-3375375

Φαξ: 210-3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α΄ 151) με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1725/3−11−2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

4. Το γεγονός ότι το έντυπο Ε3 για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις δεν ήταν διαθέσιμο στο σύνολο των Δ.Ο.Υ.

5. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ορίζεται η 12η Απριλίου, αντί της 10ης Μαρτίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ