ΠΟΛ.1049/15.3.2011

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πληροφορίες: Ν. Χατζηνικολάου, Ε. Τέγα

Σίνα 2-4

10672 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3644781, 3642570

FAX : 210 3642251

e-mail : dttl@otenet.gr

ΠΟΛ 1049

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. πρωτ. Δ30Α4006159ΕΞ2011/21-2-2011 και Δ30Α4006594ΕΞ2011/24-2-2011 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.

Για τη βεβαίωση και καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων από τους κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών μέχρι και του οικονομικού έτους 2010, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), όπως αυτές ισχύουν από 1.1.2001, τέθηκε σε νέα βάση το καθεστώς του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων. Επίσης, με τις ίδιες αυτές διατάξεις του νόμου ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως αυτές έχουν εφαρμογή από 1.1.2002, καθιερώθηκε σε νέα βάση το ειδικό σήμα για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και όλα τα αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης, όπως διακρίνει ο νόμος. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου αυτού άρθρου του νόμου προβλέπεται ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000, αναφορικά με τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, εφαρμόζονται για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχει καθιερωθεί ειδικό σήμα για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας.

2. Για την αντιμετώπιση προκυπτόντων θεμάτων από την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000 με τις οποίες ορίζεται ότι «αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό. Περαιτέρω, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, αρμόδιος καθ' ύλη για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και προστίμων που οφείλονται για συγκεκριμένο όχημα, καθίσταται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης, ανεξάρτητα αν κατά το παρελθόν ο ίδιος αυτός κάτοχος ήταν φορολογούμενος άλλης Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Κατ' εξουσιοδότηση και των προαναφερομένων διατάξεων του ν.3697/2008, τροποποιήθηκαν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση της αριθμ.1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./-ΠΟΛ.1153/14.11.2008 (ΦΕΚ 2572 Β΄/18.12.2008) νεότερης Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

Όπως ρητά ορίζεται στην αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 Απόφαση, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2001 και επομένων για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, τα τύπου Jeep, τα επιβατικά ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και έτους 2002 και επομένων για τα λοιπά οχήματα.

3. Σε υλοποίηση της εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου, με το αριθμ. πρωτ. Δ30Α4006159ΕΞ2011/21-2-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ - Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) σας γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας και για το έτος 2010, στις περιπτώσεις μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών για το έτος αυτό και περαιτέρω με το αριθμ. πρωτ. Δ30Α4006594ΕΞ2011/24-2-2011 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης, επίσης σας γνωστοποιήθηκε ότι, η εφαρμογή Διαχείρισης Αποτελεσμάτων Διασταυρώσεων έχει ενημερωθεί με το Είδος Διασταύρωσης «Πιθανοί οφειλέτες Τ.Κ. έτους 2008».

Για τον έλεγχο και την επιτυχή εξέλιξη της όλης διαδικασίας βεβαίωσης των οφειλών της κατηγορίας αυτής, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες προκειμένου να διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες σας οι πιο κάτω επαληθευτικές διαπιστώσεις:

α. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μεταβολές (ακινησίες, αποσύρσεις, μεταβιβάσεις κ.λ.π.) οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα η ενημέρωση του συστήματος ή κατά περίπτωση διόρθωση των σχετικών στοιχείων, εφόσον υφίσταται λανθασμένη καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας ή του ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, τα εν λόγω οχήματα έχουν διαγραφεί οριστικά από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και δεν έχει ενημερωθεί το Αρχείο Οχημάτων και από τους λόγους αυτούς δεν υφίσταται οφειλή τελών κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα έτη.

β. Αν τα αυτοκίνητα, για τα οποία εντοπίζεται ότι δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) στη Δ.Ο.Υ. σας ή στην τυχόν αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ενημερωθεί το Αρχείο Οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια καθ' ύλη Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου οχήματος σε παρελθόντα έτη, δύναται να διαπιστωθεί από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ ή από το υποσύστημα Μητρώου TAXIS της Γ.Γ.Π.Σ.

γ. Για τα οχήματα που εμφανίζονται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας για το οικονομικό έτος 2008, θα ελέγξετε με τις ίδιες ως άνω παραδοχές, και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας επομένων και προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οφειλή στα έτη αυτά, θα πρέπει να ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει οφειλή.

δ. Με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος θα πρέπει να αναζητούνται και πιθανές οφειλές τελών κυκλοφορίας άλλων οχημάτων του ίδιου αυτού προσώπου, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ε. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι όντως οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, και η αρμόδια για τη φορολογία του κατόχου του οχήματος το έτος 2008 ήταν άλλη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. για την πιθανότητα να έχει ήδη βεβαιώσει τα οφειλόμενα ποσά.

στ. Για κάθε αυτοκίνητο για το οποίο διαπιστώνεται ότι οφείλονται τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα ελέγχεται με τον ΑΦΜ του κατόχου του στην οθόνη του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS «Εικόνα Φορολογουμένου», αν τυχόν για τα συγκεκριμένα έτη έχει γίνει πληρωμή τελών κυκλοφορίας σε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να στείλετε μεταβολή πληρωμής στη Γ.Γ.Π.Σ. χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο υπόδειγμα (1ο) που αναφέρεται στο αριθμ. 1023306/06-03-2003 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί το πραγματικό γεγονός ότι, από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει η οφειλή των τελών κυκλοφορίας, πριν τη σύνταξη του οικείου χρηματικού καταλόγου, απαιτείται προηγουμένως να κλητευθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων (επισυνάπτεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να τηρηθούν οι διατυπώσεις για την έγκυρη επίδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι, μετά την ενημέρωση του φορολογουμένου και την παροχή των απόψεών του, είναι νόμιμη η σύνταξη χρηματικού καταλόγου και η ταμειακή βεβαίωση των οφειλομένων ποσών. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι, με την αριθμ. 1069235/693/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1093/10.7.2009 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, παρασχέθηκαν πίνακες τελών κυκλοφορίας και αντιστοίχων προστίμων ετών 2001 έως 2008.

5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος, καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:

α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.

δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

Για τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των περιπτώσεων αυτών, μέσω της εφαρμογής των εσόδων του TAXIS, θα σας παρέχονται οδηγίες από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Τέλος, ως χρόνος περάτωσης του όλου έργου της βεβαίωσης των οφειλών αυτών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2011.

Οι κ.κ Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου αυτού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ