ΠΟΛ. 1149 / 22.05.2014

 

 

Θέμα:Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του  ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την  παράγραφο  5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄).

3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου  για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους  2014, καθώς και την  περαιτέρω εξειδίκευση των συναλλαγών  που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

4. Ότι, από την  απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων  φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  μετά  την  τροποποίηση της  από την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014  (ΦΕΚ 691 Β΄), ως ακολούθως:

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος  2014,», καταργείται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους  2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.»

 

 

Ο Γενικός  Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ