ΠΟΛ 1061/31.3.2011

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά το οικονομικό έτος 2011

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.ΓΕΝ. ΓΡ/ΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α' – Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Θαν.Σαφαρής-Σ. Πίνη

Τηλέφωνο: 210 3375315-6

FAX: 210 3375001

2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης

18346 Μοσχάτο

ΠΟΛ 1061

ΘΕΜΑ: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά το οικονομικό έτος 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

β) Τις διατάξεις του π.δ.89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά.

ε) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ20113.1.2011(ΦΕΚ 46τ.Β΄/24.1.2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων, στους προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων κτλ.

στ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ 151/16.9.1994 τ.Α').

ζ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε φόρο εισοδήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) που ψηφίσθηκε «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και οι αρχικές εκπρόθεσμες με χρεωστικό υπόλοιπο δηλώσεις φόρου εισοδήματος, των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2011 και των συνυποβαλλομένων με αυτήν εντύπων, υποβάλλονται, και ο φόρος αποδίδεται, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr

2. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και ο ισολογισμός συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, και εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5) και πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις τους. Η υποβολή των έντυπων αυτών, όπου απαιτείται, προηγείται της υποβολής της δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5).

3. Στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης δε συνυποβάλλονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται με την ΠΟΛ.1054/24.3.2011 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ε5», αλλά φυλάσσονται για πιθανό έλεγχο.

Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

6. Οι αρχικές δηλώσεις των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 που :

1. Προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου

2. Τελούν υπό εκκαθάριση

3. Κάνουν χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου ή επιμηκύνουν ή συντομεύουν τη διαχειριστική τους περίοδο

4. Είναι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ. (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)

5. Είναι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (εκτός της παραπάνω περίπτωσης 4) που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)

6. Είναι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)

7. Είναι τεχνικές εταιρείες και προσδιορίζουν τεκμαρτά κέρδη (κωδικός 100 της δήλωσης Ε5)

8. Έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ

9. Υποβάλλονται με επιφύλαξη

10. Είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 3 μελών

υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

7. Εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) και των συνυποβαλλομένων εντύπων, η ΓΓΠΣ ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εμπρόθεσμη παραλαβή της δήλωσης εντός 15 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

8. Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί από 18 Απριλίου 2011.

Άρθρο 2

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε5) και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής για την εφάπαξ ή με δόσεις καταβολή του φόρου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Άρθρο 3

Ημερομηνία υποβολής

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω διαδικτύου, είναι η 28 Απριλίου 2011.

2. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.

Άρθρο 4

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την λήξη

προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS .

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης του περιεχομένου των δηλώσεων Φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 5

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2011 και η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος και Απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η προϊστ.της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ