ΠΟΛ. 1176 / 15.07.2014

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.  ΠΟΛ.  1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την  παράγραφο 5 του άρθρου  42 του  Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).

2. Την ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014),απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του  Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014) και ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014).

3. Την ανάγκη  παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών  στοιχείων του πρώτου και δεύτερου τριμήνου  του ημερολογιακού έτους  2014.

4. Ότι, από την απόφαση  αυτή  δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για  διασταύρωση  πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄) και ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 η λέξη «μηνιαίως» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριμηνιαίως» και η φράση «από το μήνα που αφορούν» αντικαθίσταται από τη φράση «από το τρίμηνο που αφορούν».

2. Η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν».

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καταργείται.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου  τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014».

 

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ