ΠΟΛ.1068/5.4.2011

Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α.Γιαννακούλη
Τηλέφωνο : 210 3642922
FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1068

ΘΕΜΑ: «Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ. ».

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν. 3877/2010 « Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (ΦΕΚ Α΄160/20.9.2010), άλλαξε το πλαίσιο που αφορά το σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, προσδιορίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με ποσοστό επί της αξίας της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου, που ασφαλίζεται από 1.1.2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, η υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό:

-τέσσερα τοις εκατό (4%), επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής, με εξαίρεση την ελιά που ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%).

-μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%), επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωϊκού κεφαλαίου.

-μισό τοις εκατό (0,5%), επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α..

Η διαδικασία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καθορίστηκε με τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρ. πρωτ. 309891/14.12.2010 (ΦΕΚ Β΄3966/21.12. 2010), με την υποβολή από τους υπόχρεους της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με την οποία προκύπτει η αξία της ασφαλιζόμενης αγροτικής εκμετάλλευσης, επί της οποίας υπολογίζεται η οφειλόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α..

Ο καθοριζόμενος με την Απόφαση αυτή τρόπος είσπραξης, ισχύει από 1.1.2011 (παρ.3 άρθρου 9 της Απόφασης).

Ενόψει των ανωτέρω, από 1.1.2011, καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ως ποσοστού επί της αξίας των εγχωρίως παραγομένων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, του άρθρου 5α του ν. 1790/1988, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν και επομένως από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν δημιουργείται υποχρέωση απόδοσης της εισφοράς αυτής στο Δημόσιο, μέσω των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση προσδιορισμού της εισφοράς επί των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης των αγροτικών προϊόντων των παραγωγών ούτε υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης, από τους, κατά τις καταργηθείσες διατάξεις, υπόχρεους αγοραστές ή τρίτους που πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό των παραγωγών.

Εννοείται ότι, παραμένει η αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., τον έλεγχο, τον καταλογισμό, κ.λπ., εφόσον, βέβαια, οι σχετικές υποθέσεις ανάγονται μέχρι τις 31.12.2010, σύμφωνα με την έως τότε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, παραμένει και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΛ.Γ.Α αδυνατεί να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά με τις νέες ρυθμίσεις και τα οποία με σχετική πράξη του αποστέλλει για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία του οφειλέτη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3877/2010.

Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, επιβάλλεται γενική εισφορά, με ποσοστό δύο τοις εκατό ( 2%) επί του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος, που δηλώνεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και από νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η οποία εισπράττεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

Επισημαίνεται ότι, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, η υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττεται υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ