ΠΟΛ 1071/11.4.2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011

Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. ΜΑΜΑΚΟΥ

Τηλ. : 210 3375204

FAX : 210 3375416

ΠΟΛ 1071

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ.66Α/31-3-2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου και νόμου.

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φ.Π.Α. αναριθμήθηκαν σε 3, 4 και 5 και προστέθηκε νέα παράγραφος 2 με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη υποβολή από τον υπόχρεο περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής μπορεί χωρίς να πραγματοποιήσει άλλες ελεγκτικές επαληθεύσεις να προχωρήσει στην έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του φόρου για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο (αρθ. 50 του ν.2859/2000).

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α. (13%, 23% κ.λ.π.) της φορολογικής αυτής περιόδου λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των αντίστοιχων δηλούμενων εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α. με βάση τα στοιχεία των τριών προηγούμενων φορολογικών περιόδων. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι εισροές ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Για τον υπολογισμό των δαπανών της φορολογικής αυτής περιόδου και του φόρου αυτών λαμβάνονται οι μέσοι όροι των τριών προηγούμενων φορολογικών περιόδων.

Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφερόμενων παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ατομική εμπορική επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας για την οποία διαπιστώνεται από μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. η μη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α για τον μήνα Απρίλιο. Η φορολογητέα αξία των εκροών και εισροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., οι δαπάνες καθώς και ο φόρος εκροών, εισροών και δαπανών για τον μήνα Απρίλιο υπολογίζονται ως εξής:

Μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

εκροές με 13% 4.000,00 5.000,00 6.000,00 5000

εκροές με 23% 26.000,00 18.000,00 26.000,00 23.333,33

ενδοκοιν.αποκτ.

σύν. εκροών 30.000,00 23.000,00 32.000,00 28.333,33

φ.εκροών 13% 520,00 650,00 780,00 650,00

φ. εκροών 23% 5980,00 4140,00 5980,00 5366,67

συν. φορ.εκροών 6500,00 4790,00 6760,00 6016,67

εισροές με 13% 2.200,00 1.900,00 2.400,00 2.166,67

εισροές με 23% 1.300,00 1.200,00 1.000,00 1.166,67

ενδοκοιν.αποκτ.

δαπάνες 4.000,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00

σύν. εισροών 7.500,00 6.600,00 6.400,00 6.833,33

φ. εισροών 13% 286,00 247,00 312,00 281,67

φ.εισροών 23% 299,00 276,00 230,00 268,33

φ. δαπανών 890,00 780,00 650,00 773,33

συν. φόρ.εισρ. 1.475,00 1.303,00 1.192,00 1.323,33

(Εκροές με 13%μηνός Απριλίου(4000,00+5000,00+6000,00):3=5000,00

Εκροές με 23%μηνός Απριλίου(26.000,00+18.000,00+26.000):3=23.333,00 κ.λπ.)

3. Σε περίπτωση που έχει προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία των εκροών, των εισροών, των δαπανών και των αντίστοιχων φόρων π.χ. για την περίοδο μηνός Απριλίου και έχει εκδοθεί η σχετική καταλογιστική πράξη και διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση και για την επόμενη φορολογική περίοδο (μηνός Μαΐου) για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εκροών, των εισροών των δαπανών και των αντίστοιχων φόρων λαμβάνονται υπόψη τα ίδια δεδομένα(δεδομένα μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ,Μαρτίου)που λήφθηκαν υπόψη και για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών της φορολογικής περιόδου Απριλίου.

4. Επίσης για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, σε περίπτωση μη υποβολής από τον υπόχρεο περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο με βάση τα δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους προσαυξημένα κατά 15%.Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί για την περίοδο αυτή του προηγούμενου έτους η σχετική περιοδική δήλωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής δύναται να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου με δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου του αμέσως προηγούμενου έτους ,ομοίως προσαυξημένα κατά 15%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας