ΠΟΛ 1076/11.4.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010

Αθήνα, 11/4/2011

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

2. Δ/ΝΣΗ 16η

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Β. Γ.Γ.Π.Σ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο

1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΤΜΗΜΑ Β΄

2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. &

ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 – 4

Ταχ. Κωδ.: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφ.: Αικ. Καρύδα

Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο: 210 –3645615/ 210-3645378

FAX: 210 – 3645413

Email: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΟΛ 1076

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 9 και 11 του άρθρου 38,

γ) των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 48,

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/2-3-2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την με αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3.11.2010).

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 2010 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για υποκειμένους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 12η Απριλίου 2011, μέχρι την 20η Απριλίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ