ΠΟΛ.1080/12.4.2011

(ΦΕΚ 689/Β’/29.4.2011)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

ΠΟΛ.1080/12.4.2011 (ΦΕΚ 689/Β’/29.4.2011)

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151/Α’).
β) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
γ) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΕ.
στ) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010.
ζ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν.3842/2010.
η) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3842/2010.
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’).
ι) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’).
ια) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
ιβ) Τις διατάξεις του Π.Δ.89/2010 (ΦΕΚ 154/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ) Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιδ) Την απόφαση Δ6Α/1142500/2010 (ΦΕΚ 1725/Β’/3.11.2010) του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημ. Κουσελά.
ιε) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2011, ο τύπος και το περιεχόμενο:
α) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1),
β) της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),
γ) του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3),
δ) της Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων (Φ-01.042),
ε) της Δήλωσης Κατοχής Μηχανημάτων Έργων (Ε16),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ως παραρτήματά της Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’, αντίστοιχα.
Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης του Εντύπου (Ε1) των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τυπώνεται μήνυμα ενημέρωσης των φορολογούμενων για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ατομικές και της συζύγου, με στόχο την άμεση τακτοποίησή τους.
Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων.
Στο μήνυμα περιλαμβάνονται ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31.1.2011, μεγαλύτερες των 27,00 ευρώ, χωρίς αναστολή είσπραξης, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την 7.2.2011.
Τυχόν ευεργετήματα από διατάξεις νόμων διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, νομοθετικής ρύθμισης οφειλών κ.λπ. δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, δεν εμφανίζονται τυχόν οφειλές συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας.

Άρθρο 2

1. Τα έντυπα της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2), του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3), της Βεβαίωσης Αποδοχών και Συντάξεων, καθώς και της Δήλωσης Κατοχής Μηχανημάτων Έργων (Ε16), συνοδεύουν τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτή και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2. Η Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2), το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) και η Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η απόφαση 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 του Υπουργού Οικονομικών).
3. Όταν η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα Έντυπα Ε3 και Ε2, όταν απαιτούνται, και κατόπιν η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).
Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο.
4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ, πρέπει να καταχωρείται η επωνυμία του εργοδότη.

Άρθρο 3

Με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά πρωτότυπα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με τις αποφάσεις 1017701/306/Α’0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232/Β’/6.3.2001), 1021302/390/Α’0012/ΠΟΛ.1084/5.3.2002 (ΦΕΚ 324/Β’/19.3.2002), 1012349/291/Α’0012/ΠΟΛ.1022/11.2.2003 (ΦΕΚ 194/Β’/20.2.2003), 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004 (ΦΕΚ 510/Β’/5.3.2004), 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005 (ΦΕΚ 271/Β’/2.3.2005), 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.3.2006 (ΦΕΚ 346/Β’/23.3.2006), 1022251/421/Α0012/ΠΟΛ.1044/2.3.2007 (ΦΕΚ 380/Β’/20.3.2007), 1022981/360/Α0012/ΠΟΛ.1040/25.2.2008 (ΦΕΚ 364/Β’/5.3.2008), 1033199/549/Α0012/ΠΟΛ.1041/24.3.2009 (ΦΕΚ 651/Β’/9.4.2009) και Δ12Α/677/ΕΞ 2010/ΠΟΛ.1040/13.4.2010 (ΦΕΚ 524/Β’/26.4.2010), με τις εξής τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις:
1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση, με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:
α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.
β) Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει: (1) πίνακα με τα ποσά της Φορολογικής Αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, (2) πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, (3) πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση και (4) πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους. Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί από όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, έως 30.6.2011 μέσω διαδικτύου.
Ειδικά για τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού, πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 31, παρ. 1, περ. α’, υποπερ. αα’. Αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί ή καταλογισθεί ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχει υποβληθεί η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ειδικά προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό Ταμείο για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.
γ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της απόφασης 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 (ΦΕΚ 1860/Β’/22.12.2006) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α’/23.12.2004) «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
δ) Βεβαίωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης), με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, τα οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κ.λπ., καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.3299/2004.
ε) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των αναπτυξιακών Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α’/15.4.1998), Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’/31.7.1990) ή προηγούμενων.
στ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτή για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2010.
2. Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογούμενου σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου, από την οποία παίρνει επιχειρηματική αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρηματικής αμοιβής απαιτείται η συνυποβολή και φωτοαντίγραφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή.
3. Σε περίπτωση ωφέλειας λόγω της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της ημεδαπής Α.Ε., από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
αα) τα στοιχεία του δικαιούχου και η ιδιότητα αυτού (μέλος Δ.Σ., εργαζόμενος κ.λπ.),
ββ) ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος από τον συγκεκριμένο δικαιούχο,
γγ) ο αριθμός των μετοχών που χορηγήθηκαν, η τιμή διάθεσης, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο,
δδ) η τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή στο αλλοδαπό Χρηματιστήριο, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος,
εε) το ποσό ωφέλειας που απόκτησε ο δικαιούχος,
β) όταν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών χορηγούνται από ημεδαπή μητρική εταιρεία σε στελέχη, μέλη του Δ.Σ. ή σε προσωπικό άλλης εταιρείας που ανήκε στον ίδιο όμιλο, τα πιο πάνω στοιχεία που αναφέρονται στην περ. β’, αναγράφονται στη μοναδική βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η συνδεδεμένη (θυγατρική κ.λπ.) εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ.
4. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ, οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ξένη σημαία, στην περίπτωση που τα πλοία τελούν υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είναι:
α) βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου ως μετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, από την εκμετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό μέρισμα και
β) αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση του πλοίου (1089690/11472πε/Β0012/2005).
5. Για τη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας, ο φορολογούμενος υποβάλλει τα νόμιμα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ για δαπάνες που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών και συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Όταν υποβάλλεται η δήλωση μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά κρατούνται από τον φορολογούμενο.
α) Διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά από τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
O διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.
β) Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει δαπάνη.
6. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν.3842/2010, υποχρεούνται να υποβάλουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, δήλωση στην οποία εμφανίζονται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει για καθεμία από τις τρεις ή δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Στην ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
7. Οι επιχειρήσεις που μειώνουν τα καθαρά τους κέρδη λόγω απασχόλησης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006, υποβάλουν: (α) κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν, (β) φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων και (γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης απασχολούσαν τα πιο πάνω πρόσωπα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
8. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κ.λπ., ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ορίζονται ως ημερομίσθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ.
Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
9. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, απαιτούνται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζονται από τον ΚΒΣ.
10. Για την μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του άρθρου 16 του ΚΦΕ με βάση τα σκάφη αναψυχής Ι.Χ., αναγνωρίζεται η ακινησία αυτών και για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
11. Για την μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 17 του ΚΦΕ, στην περίπτωση που αυτά αποκτώνται με επαναπατριζόμενα κεφάλαια του άρθρου 18 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010), υποβάλλεται το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής – εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή, όπως ορίζεται με την απόφαση 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 (ΦΕΚ 706/Β’/25.5.2010) του Υπουργείου Οικονομικών.
Η τράπεζα εκδίδει ένα παραστατικό, το οποίο είναι μοναδικό. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, ο ένας από τους συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτού από την τράπεζα ή από πρόσωπα και υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα αυτό, στα οποία σημειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το πρωτότυπο και ποια είναι η ΔΟΥ του.
12. Για τον συμψηφισμό, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, του ποσού του φόρου που έχει καταβληθεί από πλανόδιους λιανοπωλητές, λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και αντιστοιχεί στο τμήμα της διαχειριστικής χρήσης στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία του ΚΒΣ, απαιτείται το αποδεικτικό καταβολής του φόρου.
13. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικονομικού έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει για τρία έτη), καλύπτει και το οικονομικό έτος 2011.
14. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

Άρθρο 4

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.
2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, θα πιστώνεται μόνο μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογούμενων, δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ