.

ΠΟΛ.1198 /25.8.2014
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000, ΦΕΚ Α'248/7.11.2000), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2011 (ΦΕΚ Β'1688/29.7.2011) «Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)» και ΠΟΛ.1129/2013 (ΦΕΚ 1365Β΄/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α'222) όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής

3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1149/2011 και 1129/2013 καταργούνται από 1.4.2015

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - Αικ. Σαββαΐδου

Συνημμένο αρχείο: Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1049/11.2.2015).

 

Η παρ. 2 της ΠΟΛ.1198/2014 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.1 της ΠΟΛ.1049/2015. Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:  Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
Η παρ. 3 της ΠΟΛ.1198/2014 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.2 της ΠΟΛ.1049/2015. Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:  Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/2011 και 1129/2013 καταργούνται από 1.1.2015.