ΠΟΛ.1110 - 13/05/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210-3610065

Αθήνα, 13/5/2011
ΠΟΛ 1110
ΘEMA: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011»

Με αφορμή ερωτήματα που ανέκυψαν μετά την κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) καθώς επίσης και μετά την άμεση κοινοποίηση της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1093/26.4.2011, με την οποία παρασχέθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα και τα ακόλουθα:

1. Οι παραβάσεις έκδοσης αθεωρήτων στοιχείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 είναι κατ’ αρχήν αυτοτελείς, όμως υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται σαν γενικές, προκειμένου να εξομαλυνθούν περιπτώσεις αντικειμενικών προστίμων δυσανάλογων με το μέγεθος της παράβασης.
Έτσι διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις αυτοτελών παραβάσεων που ουσιαστικά λογίζονται σαν γενικές.
α. Η έκδοση αθεωρήτων στοιχείων εκ παραδρομής, που διαπιστώνεται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων λογίζεται σαν γενική με Σ.Β. = 1
β. Η έκδοση αθεώρητων στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδρομής, που διαπιστώνονται ομοίως εντός του χρόνου ενημέρωσης λογίζεται σαν γενική με Σ.Β. = 3.
Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι η διαπίστωση έκδοσης αθεωρήτων στοιχείων που δεν είναι καταχωρημένα στα βιβλία, ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης αυτών συνιστά αυτοτελείς παραβάσεις.

2. Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 θεσπίζονται «οροφές» προστίμων (15/πλάσιο, 30/πλάσιο κ.λπ. της κατηγορίας βιβλίων) για τις αυτοτελείς παραβάσεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου και νόμου.

3. Λαμβανομένου υπόψη ότι σκοπός των νέων διατάξεων δεν είναι σε καμιά περίπτωση να καταστούν αυτές επαχθέστερες προκύπτει, όπως άλλωστε μνημονεύεται και στην προαναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1093/2011, ότι το πρόστιμο που τελικά θα επιβληθεί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις ισχύουσες «οροφές» ήτοι 15/πλάσιο, 30/πλάσιο κ.λπ.
Με βάση τα ανωτέρω και τα όσα αναφέρονται, τόσο στην πρόσφατη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1093/ 2011, όσο και στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1063/2000 (που αφορά αναλογικά παρόμοιο θέμα) ιδιαίτερο πρόστιμο γενικό με Σ.Β. = 1 ή γενικό με Σ.Β. = 3, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για όσες παραβάσεις αφορούν αθεώρητα στοιχεία, η δε διαπίστωση γίνεται εντός του χρόνου εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων, λογιζόμενες σαν μία γενική. Στη συνέχεια εφόσον από τον ίδιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι υφίστανται και άλλα αθεώρητα στοιχεία, τα οποία όπως προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσής τους είναι εκτός του χρόνου εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων, καταλογίζονται και οι σχετικές αυτοτελείς παραβάσεις, με τον περιορισμό ότι το ανώτατο συνολικό πρόστιμο (γενική παράβαση + αυτοτελείς) δεν μπορεί να υπερβεί την ισχύουσα εκάστοτε οροφή (15/πλάσιο, 30/πλάσιο κ.λπ.).

Παράδειγμα 1

Από έλεγχο που έγινε στις 29.4.2010 διαπιστώθηκε ότι επιτηδευματίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας εξέδωσε συνολικά πενήντα (50) παραστατικά αθεώρητα, ήτοι:
● Είκοσι (20) παραστατικά, που εκδόθηκαν εντός του μηνός Μαρτίου (έχει παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης)
● Τριάντα (30) παραστατικά, που εκδόθηκαν εντός του μηνός Απριλίου (δεν παρήλθε ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης)
Παραβάσεις: Έκδοση αθεωρήτων στοιχείων για πενήντα (50) περιπτώσεις (παραστατικά)
Πρόστιμο: 15 x 600 = 9.000 ευρώ
Σημείωση: Στο παράδειγμα αυτό δεν έχει σημασία αν τα αθεώρητα στοιχεία έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής ή χωρίς παραδρομή.

Παράδειγμα 2

Από έλεγχο που έγινε στις 29.4.2010 διαπιστώθηκε, ότι επιτηδευματίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας εξέδωσε συνολικά οκτώ (8) παραστατικά αθεώρητα, χωρίς παραδρομή, ήτοι:
● Δύο (2) παραστατικά, που εκδόθηκαν εντός του μηνός Μαρτίου (έχει παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης)
● Έξι (6) παραστατικά, που εκδόθηκαν εντός του μηνός Απριλίου (δεν παρήλθε ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης)
Παραβάσεις: Έκδοση αθεωρήτων στοιχείων για οκτώ (8) περιπτώσεις (παραστατικά)
Πρόστιμο: Αυτοτελείς παραβάσεις 2 x 600 = 1.200 ευρώ
Γενική παράβαση 1 x (Σ.Β.) 3 x 600 = 1.800 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 3.000 ευρώ

Παράδειγμα 3

Από έλεγχο που έγινε στις 29.4.2010 διαπιστώθηκε ότι επιτηδευματίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας εξέδωσε συνολικά είκοσι (20) παραστατικά αθεώρητα, χωρίς παραδρομή, εντός του μηνός Απριλίου (δεν παρήλθε ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης)
Παραβάσεις: Έκδοση αθεωρήτων στοιχείων για είκοσι (20) περιπτώσεις (παραστατικά)
Πρόστιμο: 3 x 600 = 1.800 ευρώ
Σημειώνεται ότι, αν σε επόμενο έλεγχο, μετά το χρόνο της εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων, διαπιστωθεί ότι, τα ανωτέρω αθεώρητα στοιχεία εξακολουθούν να μην έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία, δεν θα επιβληθεί νέο πρόστιμο για την ίδια αιτία (έκδοση αθεωρήτων στοιχείων), δεδομένου ότι η διαπίστωση κατά τον επόμενο έλεγχο αφορά άλλου είδους παράβαση (μη ενημέρωση ή μη καταχώρηση), οπότε θα επιβληθεί το πρόστιμο που αφορά τη νέα αυτή διαφορετική παράβαση.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, όπου υπάρχει αναφορά περί καταχώρησης των Α.Ε.Π. σε «ειδικό βιβλίο» στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1093/26.4.2011 νοείται η καταχώρηση αυτών στο υποσύστημα Κ.Β.Σ.-TAXIS, για τις περιπτώσεις που καταχωρούνται σε αυτό.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Κουσελάς