ΠΟΛ. 1201 / 23.09.2014

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των  παραγράφων 3 και  4 του  άρθρου  14 του  ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με  την παράγραφο 5 του  άρθρου  42 του  ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄/31.12.2013).
  1. Την απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  Δημοσίων  Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β/22.5.2014) και ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β/15.7.2014).
  1. Την ανάγκη επανακαθορισμού της έκτασης εφαρμογής της παραγράφου  3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013.
  1. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος  του  κρατικού Προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε  την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση  πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄) και ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ως ακολούθως:

Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 μετά τη φράση «κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα», προστίθεται η φράση  «με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς  Ιερές Μονές του Αγίου Όρους».

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ