ΠΟΛ. 1207 / 30.09.2014

 

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του  Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την  παράγραφο 5 του  άρθρου  42 του  Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).

2. Την απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων  Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014  (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014)  και  ΠΟΛ. 1201/4.9.2014.

3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου  του ημερολογιακού έτους  2014.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή  δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε  την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για  διασταύρωση  πληροφοριών», όπως ισχύει μετά  την τροποποίηση  της  από τις αποφάσεις  του Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και ΠΟΛ. 1201/4.9.2014, ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου  1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015.»

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ