ΠΟΛ.1099/ 4-5-2011

Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011

 

Αθήνα, 4 Μαίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΝΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Στάντζου - Μ.Χ.
Λόη Χ. Νούνης

Τηλέφωνο : 2103375463 - 460 - 046

FAX:2103375416.

ΠΟΛ 1099

ΘΕΜΑ: <<Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.>>

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση σας, τις παρακάτω διατάξεις με τις οποίες, μεταξύ άλλων, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/31.8.2010):

1. Άρθρα δεύτερο, ένατο, δέκατο και δέκατο τρίτο του ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α' 158).

2. Αρθρα 1 έως 13 και 16 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». (Φ.Ε.Κ. Α' 49/2011).

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ