ΠΟΛ.1100/5.5.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά

ΠΟΛ 1100/5.5.2011

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ΚΦΕ με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994.
β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ.1125/10.5.2001 (ΦΕΚ 598/Β’) ΑΥΟΟ με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών Α.Ε.
γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’), με τις οποίες καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποβολή δήλωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών με αποτέλεσμα να μην είναι έγκαιρα έτοιμο το απαιτούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.
ε) Την υπ’ αριθ. 1142500/Δ6Α/2010 (ΦΕΚ 1725/Β’/3.11.2010) ΑΥΟ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημ. Κουσελά.
στ) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ΚΦΕ για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά παρατείνεται μέχρι τις 30.5.2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.
2. Η πιο πάνω παράταση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) καθώς και για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ