ΠΟΛ.1102/6.5.2011

(ΦΕΚ 928/Β’/23.5.2011)

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της

ΠΟΛ 1102/6.5.2011 (ΦΕΚ 928/Β’/23.5.2011)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την υπ’ αριθ. 1142500/Δ6Α/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
5. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1028248/546/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ 389/Β’/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της ηλεκτρονικής υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
8. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

(Έντυπο Φ-01.042)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ, κατά περίπτωση, που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό Υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042) των παρ. 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους, και για βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται
στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

(Έντυπο Φ – 01.042)

1. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ Έντυπο Ε7-Φ-01.015), οικονομικού έτους 2011 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση, καθώς και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση οικονομικού έτους 2011, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
2. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των τροποποιητικών οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ του ίδιου οικονομικού έτους, αποκλειστικά στις αρμόδιες ΔΟΥ, υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την ΔΟΥ στο πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣ.
3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ την υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
4. Με την υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος (Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο, ως εξής:
α) Σε υλική μορφή, εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί λιγότερους από 20 μισθωτούς.
β) Με οπτικό ή μαγνητικό μέσο, υποχρεωτικά, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών, εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί περισσότερους από 20 μισθωτούς και χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για την μισθοδοσία τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, προαιρετικά, και για τους υπόχρεους της περ. α’ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο.
5. Οι υπόχρεοι των παρ. 1 και 2 του παρόντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1913/Β’/9.12.2010). Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παρ. 3 του παρόντος πιστοποιούνται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι στο ειδικό δίκτυο TAXISnet για άλλες υπηρεσίες.
6. Η οριστική δήλωση ΦΜΥ του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2010 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ΔΟΥ από τους κληρονόμους του.
Η οριστική δήλωση ΦΜΥ των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2010 και δεν είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ΔΟΥ.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ανά δικαιούχο,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).
β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας, οι υπόχρεοι μπορούν, για την δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΓΓΠΣ και η οποία διατίθεται δωρεάν στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.
γ) Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα σ’ αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρίσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet) και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά στις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ ή
γ) Σε υλική μορφή στη ΔΟΥ (μόνο περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας) κατά περίπτωση.
δ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό ΑΦΜ τους.
2. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 5
Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.

Άρθρο 6
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου, ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:
1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.
2. Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.
4. Ο ΑΦΜ δηλούντος.
5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων.
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

Άρθρο 7
Έλεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από την ΓΓΠΣ, σε ημερήσια βάση, για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και εντός πέντε (5) ημερών από την πληρωμή του φόρου για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση.
2. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από την ΓΓΠΣ, σε ημερήσια βάση, για τα υποβαλλόμενα, από τους υπόχρεους της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
3. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από την ΓΓΠΣ για το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων ΦΜΥ, ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε αυτές.
4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8
Ισχύς της απόφασης

1. Από το οικονομικό έτος 2011 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ.
2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και για τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ του ίδιου οικονομικού έτους υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες ΔΟΥ, συνοδευόμενες υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών.
3. Οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (δημόσιες υπηρεσίες κ.τ.λ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
4. Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, που για το οικονομικό έτος 2011 λήγει την 31.3.2011, παρατείνεται μέχρι την 15.6.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ