ΠΟΛ.1105 - 06/05/2011

Η εφάπαξ παροχή, που εισέπραξαν υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εργοδότριας εταιρείας με ασφαλιστική εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :Κ. Γαλλή
Τηλέφωνο : 210 3375311
ΦΑΞ : 210 3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011
ΠΟΛ 1105

ΘΕΜΑ: Η εφάπαξ παροχή, που εισέπραξαν υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εργοδότριας εταιρείας με ασφαλιστική εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 25/2011 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή, που εισέπραξαν οι υπάλληλοι της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, αφενός μεν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το μέρος αυτής, που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα ασφάλιστρα και κατά το χρόνο που απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης της ασφαλιστικής παροχής και αφετέρου σύμφωνα με τη διάταξη της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από κινητές αξίες, αν μέρος αυτής αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται για τις ασφαλίσεις ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι της «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004», οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της εν λόγω παροχής, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για το έτος (ή τα έτη) που με βάση το εδαφ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994 απέκτησαν το εισόδημα (δηλαδή κατά το χρόνο που απέκτησαν δικαίωμα είσπραξης της ασφαλιστικής παροχής -ασφαλίσματος) με τα ποσά που εισέπραξαν κατά το μέρος που αντιστοιχούν στα καταβληθέντα ασφάλιστρα. Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων του ν. 2523/1997.

Για το σκοπό αυτό και δεδομένου ότι η εταιρεία «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004» δεν υφίσταται πλέον (έχει ήδη διαγραφεί από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών), η ασφαλιστική εταιρεία «ALICO AIG LIFE» υποχρεούται να εκδώσει προς τους πιο πάνω υπαλλήλους βεβαίωση με τα σχετικά ποσά. Είναι αυτονόητο ότι αν μέρος της ασφαλιστικής παροχής αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται για τις ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία είχε υποχρέωση να προβεί σε παρακράτηση με συντελεστή 15% επί των σχετικών ποσών με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων (περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 24 και παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ.ΚΟΥΣΕΛΑΣ