ΠΟΛ.1111 12.05.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011.

ΠΟΛ 1111 12.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 20η
Μαΐου του έτους φορολογίας.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.
6. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3−11−2010).
7. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και πολιτών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2011, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ