ΠΟΛ 1112/12.5.2011

Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο.

Αριθμ. ΠΟΛ 1112

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄/24−12−2002), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23−04−2010) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31−03−2011).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, με τις οποίες προβλέπεται ότι η απαλλαγή των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης, και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τα δικαιολογητικά, το χρόνο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.

4. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3−11−2010).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την απαλλαγή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούνται τα ακόλουθα:

1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως ναυτιλιακές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄).

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν κατ' έτος στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν

α1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

α2) Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄), ή πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής Εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

α3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

α4) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικονομικού έτους φορολογίας.

α5) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

α6) Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Β. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις

β1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1Α, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β2) Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτήριου συμβολαίου.

β3) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα2 και 1Αα3 δικαιολογητικά του άρθρου 1, τόσο για την εκμισθώτρια όσο και τη μισθώτρια Εταιρεία.

β4) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα4 και 1Αα5 δικαιολογητικά του άρθρου 1, για την εκμισθώτρια Εταιρεία.

β5) Για τη μισθώτρια Εταιρεία, φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εκμισθώτρια Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, χρησιμοποιείται από τη μισθώτρια αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

2. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως πλοιοκτήτριες Εταιρείες εμπορικών πλοίων θεωρούνται οι Εταιρείες οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πλοίο που εκμεταλλεύονται οι ίδιες.

Οι πλοιοκτήτριες Εταιρείες εμπορικών πλοίων, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν

α1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου

στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

α2) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων. Για πλοία που φέρουν ξένη σημαία το έγγραφο εθνικότητας πρέπει να υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση.

α3) Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση.

α4) Βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής Εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας Εταιρείας στην Ελλάδα από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία.

α5) Φωτοαντίγραφο της άδειας με την οποία χαρακτηρίζεται ένα πλοίο αναψυχής ως επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

α6) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

α7) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικονομικού έτους φορολογίας.

α8) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

α9) Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Β. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις

β1) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1Α, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία οι πλοιοκτήτριες Εταιρείες ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β2) Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτήριου συμβολαίου.

β3) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 2Αα2 έως 2Αα8 δικαιολογητικά του άρθρου 1, για την εκμισθώτρια Εταιρεία.

β4) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα2, 1Αα3 του άρθρου 1, για τη μισθώτρια Εταιρεία.

β5) Για τη μισθώτρια Εταιρεία, φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εκμισθώτρια Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, χρησιμοποιείται από τη μισθώτρια αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

3. Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελεγχθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να διαπιστωθεί σωρευτικά ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄), ή για πλοιοκτήτρια Εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας αυτής ή εκμισθώνεται σε ναυτιλιακή επιχείρηση που το χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση απαλλαγής, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης απαλλαγής είναι η διενέργεια αυτοψίας (επιτόπιου ελέγχου) στο ακίνητο για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, είτε πρόκειται για ακίνητο που ιδιοχρησιμοποιείται είτε για ακίνητο που εκμισθώνεται.

Η βεβαίωση της απαλλαγής χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για κάθε ακίνητο χωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τη βεβαίωση παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο αιτών ή τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Άρθρο 2

1. Νομικά Πρόσωπα περ. στ΄ παρ. 2 και δ΄ παρ. 3 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων και εφόσον δεν εντάσσονται στις λοιπές απαλλαγές των παραγράφων 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις στ΄ της παραγράφου 2 ή δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.

Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β) Εάν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου του, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου αυτού με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση, καθώς και πιστοποιητικό της εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης αυτού, σε επίσημη μετάφραση.

Ειδικά για την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προσκομίζεται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου, με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, του ιδρύματος στο οποίο ανήκει το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών που αιτούνται την απαλλαγή. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό ίδρυμα τα ανωτέρω προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση και συνοδεύονται από πιστοποιητικό της εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης αυτού.

γ) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

δ) Τους λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης για ολόκληρο το έτος φορολογίας, εφόσον πρόκειται για κενό κτίσμα κατά την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

2. Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον, κατόπιν τακτικού ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., διαπιστωθεί σωρευτικά ότι το νομικό πρόσωπο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 ή το ίδρυμα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα τους σκοπούς που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, στη μεν περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 χρησιμοποιείται για κοινωφελείς σκοπούς, στη δε περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν της εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση απαλλαγής, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο.

Η βεβαίωση της απαλλαγής χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για κάθε ακίνητο χωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τη βεβαίωση παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο αιτών ή τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Άρθρο 3

1. Μη χορήγηση Βεβαίωσης Απαλλαγής

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (αρχικών ή πρόσθετων) καθώς και από την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου κατά περίπτωση, διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, και ως εκ τούτου δε δικαιούται να τύχει της απαλλαγής, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στον αιτούντα σχετικά με τη μη χορήγηση της βεβαίωσης απαλλαγής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Ενέργειες Υπόχρεου

Σε περίπτωση μη χορήγησης της βεβαίωσης απαλλαγής, το νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων, στην οποία δύναται να διατυπώσει ρητή επιφύλαξη που πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 και ισχύει.

Άρθρο 4

1. Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις – Υποδείγματα 1, 1Α & 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, υποβάλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το νόμιμο εκπρόσωπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 10η Φεβρουαρίου κάθε έτους και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις – υποδείγματα υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό του νόμιμου εκπροσώπου, προσκομίζεται ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα εκ των οποίων το δεύτερο επιστρέφεται στον αιτούνται και αποτελεί απόδειξη παραλαβής και όχι ακριβές αντίγραφο της αίτησης.

Ειδικά για το έτος 2011, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 29η Ιουνίου 2011 και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. πρέπει να λάβει θέση επ' αυτών εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Σε περίπτωση απαλλαγής περισσότερων του ενός ακινήτων υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση, με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καθεμία.

2. Τήρηση Αρχείου

Η Δ.Ο.Υ. τηρεί αρχείο για κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξαίρεση, το οποίο περιλαμβάνει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αντίγραφο της βεβαίωσης χορήγησης ή της γνωστοποίησης μη χορήγησης της ανωτέρω βεβαίωσης, την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου, κατά περίπτωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση ή μη της βεβαίωσης.

Άρθρο 5

Υποβολή δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων – Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ.

Τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με τη δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων τη βεβαίωση της απαλλαγής.

Εάν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων η Δ.Ο.Υ. δεν έχει λάβει θέση επί της εμπρόθεσμης αίτησης απαλλαγής, η δήλωση του ειδικού φόρου υποβάλλεται συνοδευόμενη από φωτοτυπία της αίτησης περί απαλλαγής.

Τυχόν μετέπειτα διαφορετική κρίση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., περί της μη χορήγησης της απαλλαγής, δεν επιφέρει συνέπειες (πρόστιμα, προσαυξήσεις) πέραν του επιβαλλόμενου φόρου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης χορήγησης απαλλαγής, η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μόνο μετά τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή τη γνωστοποίηση της μη χορήγησης της απαλλαγής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 6

1. Υποχρεώσεις Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ.

Η βεβαίωση περί χορήγησης της απαλλαγής ή η απάντηση μη χορήγησης της ανωτέρω βεβαίωσης, με επισυναπτόμενη την έκθεση αυτοψίας ή ελέγχου κατά περίπτωση, μαζί με αντίγραφο της αίτησης αποστέλλεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, εντός τριών (3) ημερών, στο τμήμα Φ.Μ.Α.Π. της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Υποχρεώσεις Οικονομικών Επιθεωρητών Δ.Ο.Υ.

Η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανήκει στην εποπτεία των Οικονομικών Επιθεωρητών των Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 7

Χορήγηση απαλλαγής σε ναυτιλιακές και πλοιοκτήτριες Εταιρείες που την 1η Ιανουαρίου 2010 εκμίσθωναν ακίνητα σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες Εταιρείες για να τύχουν της απαλλαγής που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3943/2011, για τα ακίνητα που εκμίσθωναν σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών την 1η Ιανουαρίου 2010, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης απαλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στην ίδια ημερομηνία με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης για το έτος 2011. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρώνεται στον ίδιο χρόνο με το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων για το έτος 2011.

Ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων έτους 2010 που καταβλήθηκε από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες Εταιρείες για ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου 2010 εκμίσθωναν σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις επιστρέφεται, εφόσον ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ