Κυκλοφορεί σύντομα από τις Εκδόσεις ASTbooks.                        Ο κλάδος των υπηρεσιών καλύπτει μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ειδικά στην Ελλάδα στην οποία ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται υπερδιογκωμένος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η παροχή υπηρεσίας αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία αγαθών μετά  τα υλικά αγαθά, κρίναμε χρήσιμο να ομαδοποιήσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα  των επαγγελματικών τάξεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και να συγγράψουμε το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών» το οποίο είναι ενημερωμένο έως 30/10/2014

 

 

Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών

 

Ο Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις κυριότερες μεταβολές που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος , τον ΚΦΑΣ, τον ΦΠΑ και λοιπές φορολογίες ανά κατηγορία υπηρεσιών και επαγγελμάτων.

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικά θέματα ελεύθερων επαγγελματιών όπως γιατροί , δικηγόροι , καλλιτέχνες, ζωγράφοι , καθώς και θέματα που αφορούν στις μεταφορές , την εκπαίδευση , τις τηλεπικοινωνίες , το ηλεκτρονικό εμπόριο, την διαφήμιση, τα χρηματοοικονομικά , τις τεχνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται και αναλύονται, όπου κρίνεται χρήσιμο, οι διατάξεις που αφορούν την φορολογία εισοδήματος καθώς και οι λοιποί φόροι- τέλη ανά κατηγορία επαγγέλματος και υπηρεσίας.

Εφιστούμε την προσοχή σας πως η χρήση 2014 (ή φορολογικό έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ) είναι η πρώτη για την οποία θα εφαρμοστεί ο νόμος 4172/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον 2238/1994.

Στο παρόν σύγγραμμα, όπως θα διαπιστώσετε, οι αναλύσεις μας βασίζονται στις πιο πρόσφατες εγκυκλίους καθώς και σε έγραφα –λύσεις που είχαν εκδοθεί παλαιότερα , τα οποία όμως θεωρούμε ότι συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις διατάξεις του Ν.4172/2014

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας αναλύονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ , όπως αυτές έχουν προκύψει από 1/1/2014, κωδικοποιημένες έως σήμερα.

Στο τρίτο μέρος μας απασχολούν θέματα σχετικά με το φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με αναλυτικά παραδείγματα και σχόλια, στο άρθρο 14 ( του ν.2859/2000) «Τόπος Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο αποτελεί ίσως και το πιο δύσκολο μέρος του νόμου αυτού.

Ακόμα εμπεριέχονται οι σημαντικότατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4281/2014 και αφορούν μεταξύ άλλων τα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων και δη το Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών ,την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του φόρου , τον διακανονισμό των εκπτώσεων και πολλά άλλα.

Στο τέταρτο μέρος γίνεται αναφορά στα Δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του φορολογούμενου και Φορολογικής Διοίκησης σε περίπτωση ελέγχου.

Τέλος, όπως κάθε έργο μας  , το σύγγραμμα αυτό συνοδεύεται από CD με χρήσιμα έγγραφα.