ΠΟΛ.1115/18.5.2011

(ΦΕΚ 1028/Β’/26.5.2011)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’), περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την κοινή απόφαση Δ6Α/1142500/ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725/Β’) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), σχετικά με τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
4. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916/Β’/9.12.2010) του Υπουργείου Οικονομικών, περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.
8. Τις διατάξεις της διαταγής μας Δ12Α/2276/ΠΟΛ.1186/21.12.2010, περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδάριθμου από τις ΔΟΥ, σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
9. Το γεγονός ότι από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
11. Τη διαταγή μας 1011563/264/Α0012/5.2.2003, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.
12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, που έληγε στις 20.5.2011 (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. κ.λπ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, παρατείνεται έως και τις 15.6.2011.
2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, που έληγε στις 20.5.2011 (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.λπ.), ανεξάρτητα εάν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξαρτήτως ΑΦΜ, παρατείνεται έως και τις 15.6.2011.
3. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη ΔΟΥ, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ