Ο Νόμος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Την πρώτη ενότητα, η οποία περιέχει τα κεφάλαια 1 έως 3 (άρθρα 1-15) και αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους, στην απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και στον τρόπος έκδοσης και τήρησης του τιμολογίου πώλησης.

Την δεύτερη ενότητα, η  οποία περιέχει τα κεφάλαια 4 και 5 (άρθρα 16-28) και αναφέρεται στους λογιστικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους  συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, και στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Όσον αφορά στα κεφάλαια 6 έως 8, αυτά αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στους κανόνες σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις με την ισχύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Τέλος, κάποια από τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι η ευθυγράμμιση του εθνικού λογιστικού πλαισίου με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές, το γεγονός ότι εισάγεται ένα Λογιστικό σύστημα το οποίο είναι κατανοητό από την διεθνή αγορά και η Βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο βιβλίο μας θα βρείτε αναλυτικά όλες τις καταργούμενες διατάξεις και όλες τις απαλλαγές και απλοποιήσεις που έχουν γίνει με την ισχύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και αναλυτικό ευρετήριο για κάθε άρθρο ξεχωριστά για την διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων που σας αφορούν