ΠΟΛ. 1135 - 06/06/2011

Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης προς το Δημόσιο.

ΘEMA: Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης προς το Δημόσιο, που αφορά δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010.
Με την αρ. 2/2851/0020/4.4.2011 Απόφαση του Γ.Λ.Κ., διετέθη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετική πίστωση στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να επιχορηγηθούν οι Περιφέρειες, για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 υποχρεώσεων τους σε επιτηδευματίες – εκμεταλλευτές μεταφορικών μέσων, από τη μεταφορά μαθητών.
Στη συνέχεια με την αρ. 2/28947/0020/4.4.2011 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού) παρασχέθηκε στους Περιφερειάρχες η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους παραπάνω επιτηδευματίες, για τη χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των μέχρι 31.12.2010 οφειλών του Δημοσίου προς αυτούς, προκειμένου για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών αυτών.
Ενόψει των προαναφερομένων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, καθώς και τη λογιστική απεικόνιση της, κατά τα ανωτέρω, χορηγούμενης έκπτωσης προς το Δημόσιο, από τους υπόψη επιτηδευματίες:
Α . Κ.Β.Σ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου.
2. Συνεπώς, για τις χορηγούμενες εκπτώσεις από επιτηδευματίες – μεταφορείς προς το Δημόσιο (Περιφέρειες ανά την Επικράτεια), κατ’ εφαρμογή της αρ. 2/2851/0020/4.4.2011 απόφασης του Γ.Λ.Κ., που αφορούν οφειλές προς αυτούς μέχρι την 31.12.2010, για παρασχεθείσες υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά (χρεωστικά) φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), εκδίδονται από τους υπόψη επιτηδευματίες πιστωτικά τιμολόγια, στο χρόνο που συμφωνείται από τους αντισυμβαλλόμενους (Περιφέρειες, επιτηδευματίες – μεταφορείς) η χορηγηθείσα έκπτωση.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.
Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων κάθε έσοδο που εισπράττει η επιχείρηση λόγω της επαγγελματικής της δραστηριότητας αποτελεί ακαθάριστο έσοδό της.
2. Όπως έχει γίνει δεκτό με τις 1036682/798/Α0012/12-6-2000 και 1111591/2355/Α0012/10-12-2003 διαταγές μας, χρόνος απόκτησης των ακαθαρίστων εσόδων εμπορικής επιχείρησης θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος αυτών απόκτησε νόμιμα δικαίωμα είσπραξης, ανεξάρτητα εάν αυτά δεν εισπράχθηκαν κατά το κρίσιμο χρόνο ή ενδεχομένως εισπράχθηκαν προγενέστερα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, όταν τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με τα 1095199/1763πε/Α0012/17-3-2006 έγγραφό μας το μέρος του χρηματικού ποσού από την παροχή υπηρεσιών επιχείρησης που τιμολογήθηκε σε προηγούμενη χρήση και επιστρέφεται ως έκπτωση στον πελάτη την επόμενη χρήση αποτελεί αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων της επιχείρησης το έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε η εν λόγω έκπτωση.
4. Επομένως, εφόσον η χορηγούμενη έκπτωση, λόγω διακανονισμού του Δημόσιου σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των αρχικών τιμολογίων πώλησης των επιτηδευματιών – μεταφορέων, γίνεται τη χρήση 2011 εκδίδοντας τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια, την επόμενη δηλαδή χρήση από τη χρήση που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) και για τις οποίες είχαν εκδοθεί τα σχετικά (χρεωστικά) φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), αυτά αποτελούν αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων της διαχειριστικής χρήσης 2011.
Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Στο πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τους υπόχρεους στο φόρο – μεταφορείς, ο αναλογών Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής τους. Το πιστωτικό αυτό τιμολόγιο, αποτελεί για τους μεταφορείς αρνητική εκροή και δηλώνεται στην περιοδική δήλωση της περιόδου εντός της οποίας εκδόθηκε το στοιχείο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας