ΠΟΛ.1139/10.6.2011

Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών

ΠΟΛ1139
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών.
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. Ειδικότερα, στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:
α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές»,
β) η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική,
γ) το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας,
δ) το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό,
ε) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης και
στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της ίδιας παραγράφου άρθρου και νόμου.
2. Με τις 209-211/1980 αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την Ε.5809/ΠΟΛ.140/22.4.1986 διαταγή κρίθηκε, ότι κάθε παροχή που καταβάλλεται τακτικώς στο μισθωτό, ως αντιπαροχή, για την εργασία που αυτός παρέχει, αποτελεί μισθό, εκτός αν μία παροχή, αποβλέπει αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του μισθωτού κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε η παροχή αυτή δεν έχει τον χαρακτήρα του ανταλλάγματος για την εργασία που παρέχεται από το δικαιούχο.
3. Όπως αναφέρεται στα πιο πάνω σχετικά ερωτήματα, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χορηγούν σε στελέχη και υπαλλήλους τους εταιρικές πιστωτικές κάρτες τις οποίες οι τελευταίοι τις χρησιμοποιούν προκειμένου να καλύψουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών τους δαπανών και όχι για την κάλυψη δαπανών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, αποτελεί πρόσθετη παροχή υπέρ αυτών των στελεχών και υπαλλήλων η οποία προσαυξάνει το εισόδημά τους από μισθούς και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ