ΠΟΛ. 1144/4-7-2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» .

Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο 152 Α71-7-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένες εγκυκλίους.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος