Το παρόν βιβλίο συντάχθηκε κυρίως με κίνητρο τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας οι Ν.4281/2014, Ν.4254/2014, Ν.4238/2014 και Ν.4305/2014, καθώς επίσης και τις  σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον τύπο και την μορφή του νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία θα υποβάλλεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1/1/2015 και μετά .

Παρόλο που μέχρι την συγγραφή του παρόντος δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια εγκύκλιος διαταγή από το ΥΠΟΙΚ, η οποία να δίνει οδηγίες σχετικά με το νέο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, πραγματοποιήσαμε μια προσπάθεια να επεξηγήσουμε τους κωδικούς που αφορούν στην συμπλήρωσή του.

Πρακτικό Βοήθημα ΦΠΑ 2014

Περαιτέρω αναπτύσσονται κάποια ειδικά ζητήματα τα οποία απασχολούν ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες του χώρου, όπως λόγου χάριν οι Ενδοκοινοτικές, Τριγωνικές συναλλαγές, ο Διακανονισμός Παγίων , ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης ( Pro-rata) κ.α .

Το βιβλίο μας Πρακτικό Βοήθημα ΦΠΑ, το οποίο είναι ενημερωμένο με…χωρίζεται στα εξής έντεκα μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρατίθεται όλος ο νόμος Ν.2859/2000  κωδικοποιημένος.

Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται μεμονωμένα τα μέρη τα οποία έχουν υποστεί μεταβολές καθώς επίσης και η ισχύουσα μορφή τους.

Επιπλέον παρατίθενται και τα σχετικά έγραφα - εγκύκλιοι που αφορούν στις μεταβολές αυτών.

Στο τρίτο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν στις  ενδοκοινοτικές  και τριγωνικές συναλλαγές καθώς επίσης και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος.

Στο τέταρτο μέρος αναλύονται με παραδείγματα ζητήματα όπως το δικαίωμα έκπτωσης φόρου, ο διακανονισμός των παγίων και ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (pro-rata).

Στο πέμπτο μέρος αναλύεται  το δικαίωμα επιστροφής φόρου με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 στο άρθρο 34.

Στο έκτο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των αγροτών με τις αλλαγές που έχουν προκύψει με την αντικατάσταση των  άρθρων 41 και 38.

Στο έβδομο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο όγδοο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν κυρίως στο Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 και στο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής το οποίο προστέθηκε με τον ν.4261/2014 κ.α..

Στο ένατο μέρος περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς επίσης ο τύπος και το περιεχόμενο της.

Στο δέκατο μέρος γίνεται ανάλυση ειδικών ζητημάτων – πραγματικών γεγονότων.

Στο ενδέκατο μέρος περιλαμβάνονται λογιστικές εγγραφές ΦΠΑ διαφόρων περιπτώσεων μεταξύ των οποίων  και του Ειδικού καθεστώτος του άρθρου 39β του Ν.2859/2000.