Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 16 - 08/03/2013

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2013 – 28/02/2014

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2013 – 28/02/2014 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 29 – 55 ετών.

 

ΣΧΕΤ: εγκύκλιο 30/12

 

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ 40021/οικ. 6307/279/4.3.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι λόγω της μεγάλης ανεργίας ή υποαπασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται για ψήφιση σχετική διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία:

 

α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2013 έως 28/2/2014, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2012), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

 

β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2014.

 

γ) στους εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2013 έως 28/2/2014, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

 

Κατά συνέπεια μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, οπότε και θα δοθούν νεότερες οδηγίες, πρέπει να χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα (θεώρηση βιβλιαρίων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση χωριστά.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ