Αρ. πρωτ.: οικ. 2/ 13957/ 0022 - 08/02/2013 

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που τίθενται σε αργία.

 

1. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων, για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, που τίθενται σε αργία, κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο υπάλληλος που τίθεται σε αργία λαμβάνει το εκάστοτε οριζόμενο δικαιούμενο ποσοστό των αποδοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές διενεργούνται επί του εκάστοτε δικαιούμενου ποσοστού των καταβαλλόμενων την 31-10-2011 συντάξιμων αποδοχών του, δηλαδή σαν να έχει τεθεί σε αργία την 31-10-2011.

Έστω ότι υπάλληλος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία της υποπαραγράφου Ζ3 περ. 1ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των αποδοχών του.

Συνεπώς, ο εν λόγω υπάλληλος θα υποβληθεί σε ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα υπολογίζονται στο 75% των καταβαλλομένων την 31-10-2011 συντάξιμων αποδοχών του.

Τέλος, στην περίπτωση που ο ανωτέρω υπάλληλος αθωωθεί ή απαλλαγεί και υπό την προϋπόθεση ότι θα του καταβληθεί το υπόλοιπο των αποδοχών του για το χρονικό διάστημα που τελούσε σε αργία, προκειμένου να είναι συντάξιμος ο χρόνος αυτός, θα πρέπει να παρακρατηθούν και από το υπόλοιπο των αποδοχών του οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

 

2. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Δ22), σχετικά με τις αποδοχές λειτουργών και υπαλλήλων που εξομοιώνονταν μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 με δικαστικούς λειτουργούς ή το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, αλλά αποσυνδέθηκαν εφεξής και αμείβονταν με ό,τι προβλεπόταν στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3670/2008 (σχετική και η αριθμ. 2/62817/0022/25-8-2008 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομικών), σας πληροφορούμε ότι και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των περ. 13 έως 15 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες επήλθαν μειώσεις στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 12 του ν. 3691/2008, δηλαδή οι εν λόγω λειτουργοί ή υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 3670/2008, και έχουν εν συνεχεία μειωθεί από τις προβλεπόμενες διατάξεις (ν. 3833/2010, 3845/2010 κλπ) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επέλθει η μισθολογική τους εξομοίωση με τους δικαστικούς λειτουργούς ή το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ.

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.