Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/9 - 06/02/2013 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να χορηγούν στοιχεία στους ελεγκτές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς διευκόλυνση άσκησης του έργου τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με αρ. πρωτ. Γ31/913/1.11.2012 έγγραφο της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. -πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας-.

Με το ανωτέρω σχετικό, έγινε γνωστό στη Διεύθυνσή μας, ότι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα Τμήματα Παροχών Ασθενείας των υποκαταστημάτων μας, αρνούνται τη χορήγηση στοιχείων στους ελεγκτές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας- ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., κατά τη διαδικασία του ελέγχου, με τη δικαιολογία, ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ.

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 17 του ν.3918/2011, συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), στον οποίο μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν άμεσα ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό, μεταξύ άλλων ο κλάδος υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως προς τις παροχές σε είδος, σε αντίθεση με τις παροχές σε χρήμα, οι οποίες παρέμειναν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στη συνέχεια, με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011 (ΦΕΚΒ΄/3010/29.12.2011) κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 23 του ν. 3918/2011, προβλέφθηκε ότι οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών Ασθενείας σε Είδος στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούνταν πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Επομένως, οι υπηρεσίες παροχών των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξακολουθούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και για τα θέματα παροχών ασθενείας σε είδος, εφαρμόζοντας τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ο οποίος εγκρίθηκε με τη Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2456/03-11-2011), κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες μας με το Γενικό Έγγραφο Γ32/1367/19.12.2011 και έχει ισχύ από 1-1-2012.

2. Με το άρθρο 32 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/5-1-1999) έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), ειδική υπηρεσία με την ονομασία Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έργο της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α είναι :

-η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των Ασφαλιστικών Φορέων και Κλάδων Ασθενείας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.,

- ο έλεγχος για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών,

- ο συντονισμός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης που απαιτείται έγκριση ελεγκτή γιατρού,

- ο σχεδιασμός και η ανάθεση μηχανογραφικών εφαρμογών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο που σκοπό έχει την παρακολούθηση της κατανάλωσης των υπηρεσιών και των παροχών υγείας,

- η συγκέντρωση και η στατιστική αξιολόγηση στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας.

 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ περιλαμβάνεται και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2676/1999, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 18 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 80 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011.

Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ με το άρθρο 17 παρ. 4 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31).

Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρθηκε η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και με αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο όλων των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ και των συμβεβλημένων με αυτόν φορέων (άρθρο 25 παρ. 3 εδάφιο α ν.3918/2011 - ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2-3-2011).

 

Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α` 1), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 άρθρου 80 Ν.3996/2011, (Α` 170), ορίζεται ότι οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους.

Μετά από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι υπηρεσίες μας έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στοιχεία στους ελεγκτές της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διευκολύνεται το ελεγκτικό τους έργο, χωρίς προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιη του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007–Α΄26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 (Α΄54), η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας