Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: 5199 - 01/02/2013

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας.

 

Σχετ. : 1. ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012)
2. Η υπ’αριθμ. 970 απόφαση της 81ης/24-12-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ
3. Το με αρ.πρωτ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ
4. Το με ΑΠ 4909/30.1.2013 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Αναφορικά με το υπ’αριθμ. 4909/30-1-2013 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ και προς διευθέτηση σχετικών ερωτημάτων για τη συμμετοχή του ασφαλισμένου για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, καθώς και τον υπολογισμό του αιτούμενου ποσού των ιδιωτικών συμβεβλημένων πάροχων υγείας προς αποζημίωση του από τον ΕΟΠΥΥ, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι θα υπολογίζουν και θα παρακρατούν τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κρατικό τιμολόγιο, η οποία συμμετοχή θα αφαιρείται από την ασφαλιστική τιμή και το τελικό αναγόμενο ποσό θα αποτελεί και την τελική αποζημίωση από τον Οργανισμό, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Έναρξη ισχύος από 01/02/2013.

Παράδειγμα:

Εξέταση Τιμή Π.Δ. Ασφαλιστική

Τιμή ΕΟΠΥΥ

Συμμετοχή

ασφαλισμένου

15% στο

κρατικό

τιμολόγιο

Τελικό αιτούμενο

ποσό προς

αποζημίωση από

ΕΟΠΥΥ

ΜΤ Μαγνητική

Τομογραφία

• 1,5Τ και άνω

• Ανοικτού τύπου

236,95 € 180,00 € 35,54 € 144,46 €

 

Με την υπ’αριθμ. 81 Απόφαση της 89ης / 28-1-2013 Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε η κατάργηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», το οποίο προσδιορίζει τους όρους αποζημίωσης των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) και Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ), από 01/01/2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ