Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8 - 28/01/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και εξής.

 

Σχετ: εγκύκλιο 64/11, εγκύκλιο 38/12

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ. 256/τ. Α’/31.12.2012 ), σύμφωνα με την οποία η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4., της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 10 της με ημερομηνία 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’, 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 (Α’, 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 3996/2011.»

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και μετά - εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για τη οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας – αναπηρία – θάνατος).

Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησής του.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ για το έτος 2013 σε συνταξιούχους που θα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της σχετικής ετήσιας υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να καθορίζεται λήξη την 31/12/2013, για όσους την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 και στις σχετικές εγκύκλιο 64/11 και εγκύκλιο 38/12 της Διεύθυνσής μας.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ