Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/37 - 29/01/2013

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.

 

Σχετ: Τα Γενικά Έγγραφα Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 , Ε41/312/24.9.2012 και Ε41/336/18.10.2012.

Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν σχετικές διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών.

 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται η με αριθ. 2306/14.1.2013 Κ.Υ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σύμφωνα με την οποία:

1. « Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ( Α΄209) έως και 31-5-2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως «αίτηση» , «παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» και το «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής».

2. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ιδίου ως άνω νόμου έως και 30-9-2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου ( Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2013.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παρατάσεις προθεσμιών .

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 , Ε41/312/24.9.2012 και Ε41/336/18.10.2012.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ