.

Ν.2190/1920

(ΦΕΚ Α'144/30.06.1920)
Περί ανωνύμων εταιρειών

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4403/2016, ΦΕΚ Α125/7.7.2016 και με την απόφαση Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2130 ΕΞ 20.11.2015 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογή Ν. 4308/2014
Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014

Στην περίπτωση χρήσης των μέτρων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110 του ν. 4335/2015, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 1 οι παράγραφοι 2β και 2γ του άρθρου 26, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 27, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28, το άρθρο 28α, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29, η παράγραφος 2 του άρθρου 30, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30Β, η παράγραφος 1 του άρθρου 32, η παράγραφος 2 του άρθρου 35, η παράγραφος 2, 2α, 2β, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 8 του άρθρου 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον.
Γενικαί Διατάξεις

Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων
Άρθρο 2 Περιεχόμενο του καταστατικού
Άρθρο 3 Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές
Άρθρο 3α
Άρθρο 3β
Άρθρο 3γ
Άρθρο 4 Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου
Άρθρο 4α Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 7α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
Άρθρο 7β Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
Άρθρο 7γ Στοιχεία εντύπων της εταιρείας
Άρθρο 7δ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο
Άρθρο 7ε Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας
Άρθρο 8 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 8α Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών
Άρθρο 8β Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών
Άρθρο 9 Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών
Άρθρο 9α Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
Άρθρο 10 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού
Άρθρο 11 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου
Άρθρο 11α
Άρθρο 12 Μερική καταβολή κεφαλαίου
Άρθρο 12α
Άρθρο 13 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών
Άρθρο 13α Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 15α
Άρθρο 15β
Άρθρο 16 Ίδιες μετοχές
Άρθρο 16α Παροχή πιστώσεων κλπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών
Άρθρο 17 Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων
Άρθρο 17α
Άρθρο 17β Εξαγοράσιμες μετοχές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 18 Εκπροσώπηση της εταιρείας
Άρθρο 19 Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 20 Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο
Άρθρο 22 Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 22α Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 22β Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 23 Απαγόρευση ανταγωνισμού
Άρθρο 23α Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 24

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον
Γενικαί Συνελεύσεις.

Άρθρο 25 Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
Άρθρο 26 Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
Άρθρο 26α
Άρθρο 27 Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
Άρθρο 28 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο
Άρθρο 28α
Άρθρο 29 Απαρτία
Άρθρο 30 Αρχή της ισότητος
Άρθρο 30α
Άρθρο 30β
Άρθρο 31 Πλειοψηφία
Άρθρο 32 Πρακτικά της γενικής συνέλευσης
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Άρθρο 35 Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 35α Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
Άρθρο 35β Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
Άρθρο 35γ Ανυπόστατες αποφάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 36 Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
Άρθρο 36α Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
Άρθρο 37
Άρθρο 37α
Άρθρο 38
Άρθρο 39 Δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 39α Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών
Άρθρο 40 Αίτηση έκτακτου ελέγχου
Άρθρο 40α Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου
Άρθρο 40β
Άρθρο 40γ
Άρθρο 40δ
Άρθρο 40ε

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

Άρθρο 41
Άρθρο 42
Άρθρο 42α Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)
Άρθρο 42β Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"
Άρθρο 42γ Δομή του Ισολογισμού
Άρθρο 42δ Δομή του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"
Άρθρο 42ε Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"
Άρθρο 43 Κανόνες αποτίμησης
Άρθρο 43α Περιεχόμενο του Προσαρτήματος και της Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 43β Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)

Άρθρο 43ββ
Άρθρο 43γ Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία
Άρθρο 44
Άρθρο 44α
Άρθρο 45
Άρθρο 46
Άρθρο 46α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρο 47
Άρθρο 47α Λόγοι λύσεως της εταιρείας
Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον
Άρθρο 48α Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων
Άρθρο 49 Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης
Άρθρο 49α Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία
Άρθρο 49β Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο
Άρθρο 49γ Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον
Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

Άρθρο 50 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
Άρθρο 50α
Άρθρο 50β
Άρθρο 50γ Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως
Άρθρο 50δ Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος.
Άρθρο 50ε Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
Κρατική Εποπτεία

Άρθρο 51 Αρμόδιος για άσκηση της Εποπτείας
Άρθρο 52
Άρθρο 53 Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας
Άρθρο 53α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
Ποινικαί Διατάξεις

Άρθρο 54
Άρθρο 55
Άρθρο 56
Άρθρο 57
Άρθρο 58
Άρθρο 58α
Άρθρο 59
Άρθρο 60
Άρθρο 61
Άρθρο 62
Άρθρο 62α
Άρθρο 62β
Άρθρο 63
Άρθρο 63α
Άρθρο 63β
Άρθρο 63γ
Άρθρο 63δ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον

Άρθρο 64
Άρθρο 65
Άρθρο 66
Άρθρο 66α Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία 
Άρθρο 67

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών"
Το κεφάλαιο 11ο και ο τίτλος του τέθηκαν με το άρθρο 9 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Άρθρο 68

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α
Συγχώνευση με απορρόφηση
(O παραπάνω υπότιτλος προστέθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-12-1987).)

Άρθρο 69 Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
Άρθρο 70
Άρθρο 71 Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών
Άρθρο 72 Απόφαση γενικής συνέλευσης
Άρθρο 73
Άρθρο 74
Άρθρο 75 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
Άρθρο 76
Άρθρο 77 Ακυρότητα της συγχώνευσης
Άρθρο 77α Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
Άρθρο 78 Απορρόφηση εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της
Άρθρο 78α
Άρθρο 79 Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση
Άρθρο 79α Μη δίκαιο αντάλλαγμα

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β
Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας"
Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236).

Άρθρο 80 Εφαρμογή διατάξεων

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ον
Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών"
Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Άρθρο 81

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α
Διάσπαση με απορρόφηση"
Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 12α τέθηκε με το άρθρο 15 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Άρθρο 82 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης
Άρθρο 83
Άρθρο 84
Άρθρο 85 Αποτελέσματα της διάσπασης
Άρθρο 86 Ακυρότητα της διάσπασης
Άρθρο 87 Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% απο τις επωφελούμενες

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β
Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"
Το Κεφάλαιο 12β και ο τίτλος του προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Άρθρο 88

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"
Το Κεφάλαιο 12γ και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 17 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236)

Άρθρο 89

 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο - Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)"
Το Κεφάλαιο 13ο και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236)

Άρθρο 90
Άρθρο 91
Άρθρο 92
Άρθρο 93
Άρθρο 94
Άρθρο 95
Άρθρο 96
Άρθρο 97
Άρθρο 98
Άρθρο 99
Άρθρο 100
Άρθρο 101
Άρθρο 102
Άρθρο 103
Άρθρο 104
Άρθρο 105
Άρθρο 106
Άρθρο 107

Άρθρο 107Α
Άρθρο 108 Ελεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
Άρθρο 109

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

ΤΜΗΜΑ Ι'
Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής
Το Κεφάλαιο 14ο και ο υπότιτλος αυτού τέθκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 367/1994 (ΦΕΚ Α 200/29-11-1994).

Άρθρο 110
Άρθρο 111 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού

Άρθρο 112 (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 113 (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 114 (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 115 (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 116 (άρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 117 (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδειγματος ισολογισμού του αρθρου 113

Άρθρο 118 (άρθρα 13 και 14 Οδηγιας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 119 (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 120 (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 121 (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 122 (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 123 (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙV
Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

Άρθρο 124 (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ V
Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124

Άρθρο 125 (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 126 (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ VΙ
Κανόνες Αποτιμήσεως

Άρθρο 127 (άρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 128 (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ VΙΙ
Περιεχόμενο του Προσαρτήματος

Άρθρο 129 (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 130 (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΧ
Δημοσιότητα

Άρθρο 131 (άρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
Άρθρο 132 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 133 Μεταβατικές Διαταξεις.

 

Κεφάλαιο 15
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Άρθρο 134 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Άρθρο 135 Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 136 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 137 Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου
Άρθρο 138 Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών
Άρθρο 139 Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία
Άρθρο 140 Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές
Άρθρο 141 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Άρθρο 142 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
Άρθρο 143 Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων

Κεφάλαιο 16

το κεφ.16 προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4403/2016, ΦΕΚ Α'125/7.7.2016

Άρθρο 144

Άρθρο 145

Άρθρο 146