Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 1 - 25/01/2013

ΘΕΜΑ: Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου.

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι από 28/01/2013 μέχρι και 28/02/2013 θα διενεργηθεί ειδική απογραφή για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που λαμβάνουν σύνταξη επιζώντων και ειδικότερα

α) για όλους τους χήρους και τις χήρες και β) για τα ορφανά παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και αυτοπρόσωπη και θα πραγματοποιηθεί στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Ο ΟΓΑ έχει αποστείλει σε όλους τους ανωτέρω συνταξιούχους ενημερωτική επιστολή, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της απογραφής.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΓΑ

Στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών έχει δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του ΟΓΑ ειδική υπηρεσία “Απογραφή συνταξιούχων λόγω θανάτου”, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η απογραφή των συνταξιούχων.

Στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου, κατά περίπτωση.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της ανωτέρω ειδικής υπηρεσίας παρατίθενται στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Η ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε Ανταποκριτή να έχει πρόσβαση στο σύνολο του Μητρώου Επιζώντων Συνταξιούχων και όχι μόνο στα Μητρώα του Δήμου του.

Ι. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Οι υπόχρεοι απογραφής συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την ενημερωτική επιστολή του ΟΓΑ και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βιβλιάριο υγείας για τα ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν ταυτότητα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους, επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ΟΓΑ δεν έχουν τελέσει γάμο.

3. Υπεύθυνη δήλωση των συνταξιούχων χηρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελέσει γάμο και εξακολουθούν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του συνταξιούχου.

5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Ενήλικα τέκνα:

Πιστοποιητικό σπουδών, στην περίπτωση που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. (Ανώτατο ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού - Δημόσιο ή αναγνωρισμένο από το Κράτος Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ανωτέρω πιστοποιητικό σπουδών δεν είναι υποχρεωτικό, εάν έχει ήδη αποσταλεί πρόσφατα στον ΟΓΑ, στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου συνέχισης των ορφανικών συντάξεων.

Ανήλικα τέκνα (12 ετών και άνω):

Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα/επιτροπεία και συνοδεύει το ανήλικο τέκνο.

ΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

Οι συνταξιούχοι που αποδεδειγμένα αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως, θα απογραφούν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ δια του νομίμου εκπροσώπου τους.

Στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα προσκομίζει την ενημερωτική επιστολή, τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απογραφή από πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω απουσίας στο εξωτερικό ή για λόγους υγείας

α) Πρόσφατο Πληρεξούσιο (έτους 2012) ή ειδική εξουσιοδότηση για την απογραφή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, την Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία, στην περίπτωση που η θεώρηση θα γίνει στην οικία του δικαιούχου προσώπου.

β) Ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση νοσηλείας, στην περίπτωση που η απογραφή γίνεται από εκπρόσωπο για λόγους υγείας του συνταξιούχου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι απουσιάζει στο εξωτερικό, στην περίπτωση απουσίας του εκτός Ελλάδας.

δ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του πληρεξουσίου ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2. Απογραφή συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία

α) Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη ή επιτρόπου ή απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας του ΙΚΑ για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή.

β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου.

Επισημαίνουμε ότι εάν ο γονέας λαμβάνει σύνταξη χηρείας και τα τέκνα ορφανική σύνταξη θα πρέπει να απογραφούν ξεχωριστά όλοι οι δικαιούχοι και να καταχωρηθούν τα δικαιολογητικά για κάθε συνταξιούχο.

Σημειώνουμε ακόμη ότι υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι όσοι συμπεριλαμβάνονται στο «Αρχείο απογραφής συνταξιούχων λόγω θανάτου» της ως άνω εφαρμογής και ότι η απογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την επιστολή του ΟΓΑ – σε περίπτωση που δεν θα τη λάβει ή την έχει απωλέσει ο ενδιαφερόμενος – βάσει του Αριθμού Μητρώου Συνταξιούχου ή του ΑΜΚΑ.

III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, αφού παραλάβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα ελέγξει με προσοχή. Κυρίως, πρέπει να ελέγξει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο απογραφόμενος – χήρος/χήρα ή ορφανό τέκνο- δεν έχει τελέσει γάμο.

β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του συνταξιούχου, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχει σύζυγο.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί τέλεση γάμου (για τους χήρους/χήρες ή τα ορφανά τέκνα), θα πρέπει να συμπληρωθεί στην εφαρμογή το αντίστοιχο πεδίο και να αποσταλούν όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ, στον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων του ΟΓΑ.

Για τα τέκνα που σπουδάζουν, το πιστοποιητικό σπουδών θα πρέπει να αποσταλεί στην ίδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη αποσταλεί εντός του έτους 2012.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι συνταξιούχοι ή οι εκπρόσωποι αυτών θα πρέπει να φυλαχθούν στο Αρχείο του Ανταποκριτή, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, για έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.

 

IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ

Με την ευκαιρία της απογραφής, θα πρέπει παράλληλα να ελεγχθεί ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των απογραφομένων. Αν δεν εμφανίζονται στο Αρχείο του ΟΓΑ ή είναι λανθασμένοι, θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά, στο ανάλογο πεδίο της διαδικτυακής εφαρμογής.

Μετά την απογραφή θα χορηγείται στους συνταξιούχους ειδική βεβαίωση απογραφής, η οποία θα εκδίδεται από την εφαρμογή.

Επισημαίνουμε ότι, αν μέχρι 28/02/2013 οι συνταξιούχοι δεν προσέλθουν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ για να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ