Αριθμ. Φ.80000/ 30559/2109 - 07/01/2013 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από 1/1/2013.

 

(ΦΕΚ Β' 37/14-01-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εφαρμογή του Νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤ.Χ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατίας...” «και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της Π.Ν.Π./31.12.2012 (ΦΕΚ 256/Α΄).

4. Την αριθμ. Φ.80000/16348/1142/24.9.2012 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών» (Β 2710).

5. Την αριθμ. Φ21250/17511/2363/19.10.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταφορά στο ΕΤΕΑ του διοικητικού προσωπικού και του αποσπασμένου ή με διάθεση προσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ» (ΦΕΚ 2902 Β΄).

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141)

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 86/27−6−2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

7. Την αριθμ. 101 απόφαση της 19ης/21−12−2012 Συνεδρίασης του προσωρινού Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ,

αποφασίζουμε:

 

Από 1.1.2013 και μέχρι την τροποποίηση της αριθμ. Φ.80000/16348/1142/24.9.2012 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη νέα διάρθρωση των οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ μετά την ένταξη των Ταμείων, τομέων και κλάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της Π.Ν.Π / 31.12.2012, οι υπηρεσίες των ανωτέρω εντασσόμενων εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, τους προϊσταμένους και το προσωπικό ασκώντας τις σχετικές με την ασφάλιση και παροχή επικουρικής σύνταξης αρμοδιότητες.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ